Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

253

Nr. C) Decision af 15. Juni 1861 fcil Regnskabet for Thomas Fincks

Legat, at en Portion paa 7 Rdl, som Eforus havde tildelt en Stipendiat, der

allerede i 5 Aar havde oppebaai-et Legatet, bør tilsvares af denne og derefter

tillægges en anden Studerende.

Foss' Legat.

(Stipendium Fossianmn )

(Eforiprot

Hofmans Fund. IX. S. 33—60 jfr. I. S. 198—95, Jansons Beskr. S. 17, Badens Univ.

Journal f. 1794 S. 109— 13, f. 1797 S. 29—30, Engelstofts Annaler f. 1812 I.

S. 188—89, Scheels Koll. og Stip. S. 77—82.

Magdalena Foss, gift med Thøger Lassoii til Rydslet,

bestemte i levende Live, med sin Mands og sine 6 Brødres

Samtykke, at den Arvelod, der ellers vilde være tilfaldet disse sidste

efter hende, 2000 Edl. Sp , skulde anvendes til Oprettelsen af et

Stipendium, som skulde komme disses Descendenter tilgode. Brødrene

samtykkede heri ved Afkald af 16. Sept. 1675, og den ene af disse,

Superintendent over Vendelboe Stift, Dr. Mathias Foss, forøgede

ved sit Testament Kapitalen med 500 E,dl. Sp. Da imidlertid en

anden af Brødrene, Kongens Livmedikus, Dr. Christian Foss, som

sad inde med den største Del af den oprindelige Kapital, var død,

viste det sig, at hans Bo var utilstrækkelig til at udrede denne Kapi-

tal, og senere tabtes ogsaa et Jordegods i Skaane, der var blevet

udlagt for Fordringen. Den samlede Stipendiekapital udgjorde derfor,

da den i 11. Juni Termin 1701 overgaves til Universitetet, kun 2000

Rdl. i Kroner. Den eneste tilbageværende af de 6 Brødre, Assessor

i det danske Kancelli Laurits Foss forfattede da under 11. Juni 1701

en Fundats for Legatet, i hvilken han, idet han udtaler, at dette „er

uliige bædre forvared udj een almindelig og steds varende Societets

end udj Særdeelis Personers Hænder", anmoder Professores consi-

storiales om at tage det „under deris gøede Patrocinio og administra-

tion". Til Tak for „Professorum Consistorialium berømmelige goedhed

imod Familiam Fossianam" tilsiger han da, at „Een af deris Sønner"

hver fjerde Omgang maa nyde Stipendiet med samme Rettighed som

en af Familien. Ifølge Fundatsen skulde ikke hele den aarlige Rente

uddeles: det herved fremkomne overskydende Beløb skulde i For-

bindelse med den hele Rente hvert femte Aar, der er et Hvileaar, og

saadanne Renter, som paa Grund af tilfældige Omstændigheder, saa-

som Stipendiaters Befordring til et Embede eller deres Død, ikke

udbetales, oplægges til Kapitalens Fremvæxt. Herved skulde

der efterhaanden dannes Stipendiekapitaler, hver paa 6000 Rdl. Til

nærmere Vejledning med Hensyn til Legatets ordinære Fremvæxt har

Fundator medgivet Fundatsen en Beregning („]\Iodei"), der imidlertid