Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

254

paa Gruud af forskjellige Omstændigheder, navnlig Logatka]utalens

Omskrivning i Aaret 1813, ikke svarer til de virkelige Forhold. Selve

Beregningen af Stipendieportionen som Renten af en vis Kapital er,

som nedenfor skal omtales, undergaaet en Forandring, idet Kons. Skr.

31. Marts 1855 har fastsat Stipendiet til et bestemt Beløb.

Fortrinlig Adgang til Stipendiet have de „rette Descendenter

paa den Mandelige Siide'* af Stifterindens G Brødre — Livmedikus,

Dr. Christian Foss, Superintendent over Vendelboe Stift, Dr. Mathias

Foss, Assessor i det danske Kancelli Laurits Foss, Kancelliraad og

Kammerraad, Dr. Janus Foss, Rektor ved Kjøbenhavns Skole, Mag.

Peder Foss og Rektor ved samme Skole, Mag. Jacob Foss — forsaa-

vidt de ere Studenter (immatrikulerede), danske Undersaatter og af

den Lutherske Trosbekj endelse. En saadan Descendent skulde efter

Fundatsen nyde den fulde Rente af 6000 Rdl. i 4 Aar, hvad enten

han studerer ved Kjøbenhavns Universitet eller ved fremmede Univer-

siteter. Efter Kons. Skr. 31. Marts 1855 udbetales Legatet imidlertid

nu med et fast Beløb af den i Fundatsen nævnte Størrelse 300 Rdl.

Stipendiet, der efter Fundatsen skal udbetales fire Gange om Aaret,

udbetales nu, som alle andre Legater, i Juni og Decbr. Terminer.

„Men dersom Stipendiarius er enten begreben paa Sine uden Lands-

reyser eller og er Sinded strax at begiunde dem, da maa hånd til

hvert Aars 11. Junj opbære det fulde Aars Stipendium paa een Gang".

Dersom der paa samme Tid melder sig flere saadanne Descendenter,

„end Stipendium kand under holde, da schal den Skikkeligste, døg-

tigste og meest behøfvende iblant dem niude det", hvilken vælges af

Konsistorium „u-agted hvad Special recommendation den eene eller

den anden maatte hafve fra den af Familien, som hafver Jus nomi-

nandi, med mindre hånd tillige med maatte beflndes at vere den

Skicheligste iblant dennem alle".

Dersom ingen Descendent paa den mandlige Side er Student

eller kan blive det i det Aar, da en Stipendieportion skal bortgives,

men derimod en eller flere af dem „bleve holte til Studia, udj een

vel constituered Schola publica udj Danmark eller Norge, da skal og

maa Stipendium uddeelis iblant dennem efter velbem**^ Herrer Pro-

fessorum Siigelse, Saa fremt de ere det af Familien begierende, og de

inden toe Aars forløb i det allerlengste kand blifve Academici og ere

Sindede at blifve ved deres Studia". De kunne kun nyde Stipendiet

i 2 Aar i Skolen, men kunne paa ny erholde det, naar de blive Stu-

denter. Dersom nogen Student, som er af de foran nævnte Descen-

denter, melder sig, medens Stipendiet nydes af en Skoleelev, skal

denne afstaae det til første 11. Juni.

Findes ikke nogen af de foran nævnte Descendenter, „maa de af

More magazines by this user
Similar magazines