Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

255

Familien, som beviiser Sig at vere fødde af een Moder, der med rette

bærer Familiens Nafn, niude dette Stipendio Hige saa fuldkommeligen

og med alle Ubeskaarne prærogativer, Som Descendenterne paa den

Mandelige Siide liafve nødt det", altsaa ligeledes en fuld Stipendie-

portion. Melder en af disse sig, skal Stipendiet afstaaes til ham til

første 11. Juni. Naar Descendenterne paa den mandlige Side uddø,

indtræde Descendenterne paa den mødrene Side ganske i disses Sted.

Naar Familien Foss saavel paa Fædrene- som paa Mødrenesiden

er uddød*), hjemfalder Legatet til Konsistoriums Raadighed paa føl-

gende Betingelser: Stipendiet beholder uforandret sit Navn „Stipen-

dium Fossianum". Den fulde Stipendieportion deles lige mellem 3

Studenter, „som ere fødde af Skikkelige og honorat forældre", for-

nemlig de, som ere „fødde af Familiæ Fossianæ rette Descendenter paa

derne Silden, alliigevel deris foreldre ej hafver baared familiens

Nafn", forsaavidt de have „ustraffelige vitæ et doctrinæ Testimonia,

andvender deris tiid vel, gifve it got haab om Sig med tiiden at kunde

tiene Gud og deris kiere fæderne Land med deris Studeringer og

endeligen forbinder Sig til denne Fundations reqvisita".

Ingen Stipendiat, hvad enten han nyder en fuld eller en delt

Lod, maa nyde Stipendiet længere end 4 Aar, ligesaalidt som han kan

nyde det oftere end en Gang; hvis han af en eller anden Grund

kommer fra Stipendiet, førend de 4 Aar ere udløbne, kan han dog

ikke udnævnes paany. Dersom han skulde „ind lade Sig udj Egte-

skab, blifve forfremmed til een Vis og stadig bestilling, som hånd

kand giffte Sig paa og underholde hustrue og børn af, eller og ende-

ligen ved døden afgaa, da maa hånd ey lengere nyde dette Stipendio,

end til den dag saadan virkelig forandring scheer". Dog kan han,

dersom han befordres til et Præstekald og behøver det „nyde samme

Aars fulde Stipendio til Sin Præstehabits behielpelige bekostning".

Dør han, kan der tages „saa meget af samme aars Stipendio, som kand

behøfves til hans Skikkelige og tarfvelige begravelse". I begge Til-

fælde maa der imidlertid ikke herved gribes ind i det næste Aars

Stipendium.

Den ældste Descendent af Familien paa den mandlige Side, hvad

enten han er „literatus eller laicus" og hvorsomhelst han maatte bo

i Kongens Riger og Lande, har „Jus nominandi dennem, som ere af

Familien". Disse skulle derfor indgive deres Ansøgning til ham og

*) I Følge en Skrivelse af 11. Nov. 1818 fra Generalmajor og Kammerherre Foss i

Haderslev var han, som den Gang var over 70 Aar gammel, den sidste mandlige

Agnat af Familien. Derimod havde han 3 Døtre, og det maa antages, at med dem

det agnatiske Afkom af de G Brødre Foss er uddød, jfr. Scheels Koll. og Stip. S,

79 Note.