Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

25()

„præsentere hans nomination" for Konsistorium. ..Skulde velbem*«

Eldste Descendente eller de andre af Familien Self forsømme Saa-

dant til rette tiid at lade schee", er Konsistorium berettiget til at

„conferere" Stipendiet til „een anden af Familia Fossiana, som maatte

præsentere Sig, eller og, i fald ingen af Familien andgaf Sig, til

trende andre Studiosos". Disse sidste skulle imidlertid, naar nogen af

Familien melder sig, afstaae Stipendiet til den første 11. Juni. Da alle

mandlige Agnater af Familien maa antages at være uddøde, jfr. foran,

er Familiens Nominationsret bortfaldet.

Som foran bemærket, nyder en af „Professorum Consistorialium"

Sønner en fuld Stipendieportion i 4 Aar hver fjerde Omgang. Naar

altsaa Renterne 3 Gange, hver Gang for 4 Aar, have været uddelte

efter de øvrige Regler, tilfalde de for næste Gang en Professorsøn,

dog under de almindelige Betingelser for dette Stipendium, Naar

den samlede Legatkapital var voxet op til 24 000 Rdl., saa at 4 Sti-

pendiekapitaler af den fastsatte Størrelse havdes skulde Professorernes

Sønner udelukkende nyde Renten af den ene Stipendiekapital, og den

Omgang, som indtil den Tid finder Sted, skulde derefter ophøre.

Efter Kons. Skr. 31. Marts 1855 maa dette forstaaes saaledes, at naar

Legatets Kapital har naaet en saadan Størrelse, at deraf, efter Fradrag

af Administrationsgebyr til Kvæsturen, kan udredes 4 Portioner, er

en af disse udelukkende forbeholdt for en Professorsøn. Dette vil

ske, naar Legatets Kapital er voxet til 61935 Kr. 40 0.

Af hver Stipendiekapital, som Fundatsen fastsætter til 6000 Rdl.,

skulde hver Stipendiat nyde den aarlige Rente „Nemlig tree Hun-

drede Rdr. og ei videre, om end Renterne maatte ved tiidernes for-

andringer forhøyes, da saadan forhøyelse kommer Stipendii Capitalers

forbædring ogiche Stipendiario til goede". Renten er altsaa i Fundat-

sen beregnet til 5 pCt. Da den imidlertid for Tiden er 4 pCt., op-

staar det Spørgsmaal, om endnu hver Stipendiekapital skal udgjøre

6000 Rdl , eller forhøjes saaledes, at deraf kan haves i Rente 300 Rdl.

I Fundatsen forudsættes stedse, at hver Stipendiekapital er 6000 Rdl.,

men i den Beregning (Modeb, som Fundatsens Forfatter har meddelt

angaaende Kapitalens Fremvæxt, hedder det: „Og dersom Rente

Coursen maatte effter tidernes forandringer enten forhøyes eller for-

ringes, da lauges alting, saaledes der effter, at Eenhver Stipendiarius,

i hvor mange de end med tiden kunde blifve, nyder hvercken meere

eller mindre, end aarligen Tre Hundrede Rdlr. udi fulde fiire Aar

effter hinanden". Om denne Beregning hedder det vel, at den skal

„være af lige Kraift, som dend maatte være Ord fra Ord indført i

Fundationen, saa vit mueligt og giørligt er", men det indstilles til-

lige til „Consistorii eget godt findende og fri Villie, Enten at følge

More magazines by this user
Similar magazines