Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

257

denne, eller og udfinde en anden bedre Maade, samt og med tiden at

forkorte og afskaffe Hvile Aaringerne, med Videre, som kand andsees

tienligere og mindre besværligt ; ald den stund Fundationen blifver

uforkrenked og Midlerne, saavidt mueligt er, og Tidernes forandring

Vil tillade, forbedrede til Stipendiariorum formeerelse, og desto større

tieneste i fremtiden". Spørgsmaalet har flere G-ange været forelagt

for Konsistorium, der under 20. Nov. 1780 bestemte, at hvert Stipen-

dium skulde udgjøre 300 Rdl., under 19. Nov. 1800, at hver Stipendie-

kapital skulde være 6000 Rdl., uagtet deraf ikke kunde haves 5 pCt.

i aarlig Rente, hvorhos det ved Skrivelse af 16. Maj 1840 som

Regel indtil videre meddelte, at hver Stipendie kapital skulde være

6000 Rdl., og at den fulde Rente heraf 240 Rdl. skulde uddeles som

Stipendium. I Aaret 1855 toges Spørgsmaalet atter under Over-

vejelse, og det er da ved Kons» Skr. 31. Marts 1855 blevet fastslaaet,

at Stipendiet „ikke ansættes til Renten af et vist Kapitalbeløb, men

ordnes i Henhold til Fundatsen saaledes, at enhver fuld Portion bliver

300 Rdl."

Hvert femte Aar skal for hver fuld Portion være et Hvileaar, i

hvilket denne oplægges til Kapitalens Forøgelse. Dersom en Stipen-

diat dør eller bliver befordret til et Embede, eller Stipendiet bliver

ham frataget, skulde efter Fundatsen det følgende Aar være et Hvile-

aar. Dette er imidlertid ved Kons. Skr. 21. Maj 1885 forandret, saa

at nu saa vel de hele som de delte Stipendier bortgives for den til-

bagestaaende Tid af de 4 Aar til en dertil kvalificeret Ansøger, og

hvis ingen saadan findes til det hele Stipendium, skal dette ligeledes

i den tilbagestaaende Tid bortgives i 3 Dele overensstemmende med

Regelen i Fundatsens Art. 6. Naar Legatkapitalen er voxet til 36000

Rdl., er der tillagt Konsistorium Myndighed til at opsamle de føl-

gende Oplæg til en Kapital paa 1 å 2000 Rdl., hvis Renter kunne

anvendes til at ,.lønne een betiente, som kand antages til at hafve

u-mage dermed effter sin besværings Maade til Billighed". Ligeledes

anbefaler Fundatsen af de voxende Oplæg at danne en Fond, af

hvilken extraordinære Udgifter kunne tages „paa det at Stipendiarii

kard beholde det dennem tillagde qvantum ubeskaared". Det er over-

ladt Konsistorium at afgjøre „Dubia eller Tvistigheder, som ey schulde

kunde forklares og decideris effter denne Fundation".

Legatets Kapital udgjorde d. 1. Jan. 1889. 56150 Kr.,

af hvis Rente der aarlig kan uddeles 3 fulde Portioner eller delte

Portioner, der svare hertil.

Nr. 1. Stipendii Fossiani Fundatz af 11. Juni 1701. Bilag.

Jeg tmderschrefne Lauridts Foss Assessor udi det dansche Cancelhe Collegio

og Forstander for den Kongelige frie Schoele paa Sorøs Closter, kiendes og

UniverBitetetB Legater. 33

More magazines by this user
Similar magazines