Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

262

Nalii, niiulc dette S/i/u/idio lii^e sna fnldkoinineligen og med alle Ubeskaarne

prcoyotiaUcer, Som JJcsændcnfcrnc paa den Maiidelige Siide liafve nødt det,

indtil een af dem maatte een gang hende Sig at findes, som med rette kunde

Vare falden til at niude det paa den mandelige Siide, da liand og først udj

aaret, nemlig til Aarets 1 1 Jnnij, træder udj een fuld og ubehindred posscssion

der af. Men dersom FamlUa Fossiuna paa den mandelige Siide maatte

vere gandske uddød, da blifver Descendenterne paa møderne Siiden uden ringeste

hinder og ophold, for saa viit de beviise Sig at vere rette Descendenter

paa møderne Siden, som melt er, ved at nyde det liigesaa fuldkommeligen

som de da uddøde Descendenter paa den Mandelige Siide for dennem nødt

hafver.

10. Skulde og endeligen Familien saa vel paa fæderne som paa

derne Siiden vere gandske uddød, og ingen findes af enten den Eene eller

den anden, da skal dette Stipendium vere heelt og hulded hiemfalded til

velbem*'" herrer Professores Consistoriales og deris egen frij disposition^ dog

med effterskrefne postidatis: Nemlig:

I. At denne Fundation^ saaviit dens indeholdende, vere sig nu staaende

eller med tiden forbedrede midler samt reqvisita andgaar, blifver udj Sin uforkrenkede

krafft og vigeur. [sid]

11. At dette Stipendium beholder Sit uforandrede Nafn og altid kaldes

Stipendium Fossianimi.

in At trende andre Studiosi, som ere fødde af Skikkelige og honorat

forældre, fornemmeligen de, som louligen beviise Sig at vere fødde af

Familiæ Fossianæ rette Descendenter paa Møderne Siiden, alliigevel deris for-

eldre ej hafver baared familiens Nafn, hafver ustraffelige vitæ et doctrinæ

Testimonia^ andvender deris tiid vel, gifve it got haab om Sig med tiiden at

kunde tiene Gud og deris kiere fæderne Land med deris Studeringer og

endeligen forbinder Sig til denne Fundations reqvisita, niuder dette Stipendio,

imod at ikkun een af Familiæ Fossianæ rette Descendenter hafver nødt den

fulde rente af hver Capital. Dog velbe**^ H: Professorum Sønners rettighed

der til i alle maader uforkrenked.

II. Dersom Stipendiarius, hvad heller hånd er af Familice Fossianæ

rette Descendenter, vere Sig paa fæderne eller Møderne Siden, af velbe*^

Herrer Professorum Sønner eller og endeligen af andre Studiosis, som melt

er, skulde, imidlertid hånd niuder dette Stipendio, enten uden foregaaende

promotion til it vist og stadigt Støkke brød ind lade Sig udj Egteskab, blifve

forfremmed til een Vis og stadig bestilling, som hånd kand giffte Sig paa

og underholde hustrue og børn af, eller og endeligen ved døden afgaa, da

maa hånd ey lengere nyde dette Stipendio, end til den dag saadan virkelig

forandring scheer; dog med denne reserve, at, dersom den, der blifver forfremmed,

er behøfvende og kommer til it Præstekald, hånd da maa Tiyåe.

samme Aars fulde Stipendio til Sin Præstehahits behielpelige bekostning; I

ligemaade, at, dersom den, der ved døden afgaar, er ligeledes behøfvende,

hånd daa maa nyde saa meget af samme aars Stipendio, som kand behøfves

til hans Skikkelige og tarfvelige begravelse, om de ellers paa de tiider hafver

noget til gode der af, thi udj begge disse tillfelde maa det ei vere tilladeligt

at griibe ind udj det nest paafølgende Aars Stipoidio, som altid tager Sin

begyndelse ved Aarets 11 Jnnij og effter fiire aars brug endes igien ved

den nest der paa følgende 11 Jnnij

12, Den eldste af Descendenferne udj Familia Fossiana paa den Mandelige

Siide, hvad heller hånd maatte vere litcratus eller laicus, og i hvor

som helst hånd maatte boe i Hans Kongelige May*'^ Lande og Riger, skal

have Jus nominandi dennem, som ere af Familien; livilchet de af Descendenterne,

som maatte begiere at niude dette Stipendio, schal Self giøre andsøgning

om hos hannem og præsentere hans nomination til velbe*'" //; Profes-

sores: Skulde velbem**^ Eldste Descendente eller de andre af Familien Self

forsømme Saadant til rette tiid at lade schee, daa schal velbe**^ Herrer Pro-

fessores for den gang vere berettigede til at conferere det til een anden af

Familia Fossiana, som maatte præsentere Sig, eller og, i fald ingen af Familien

More magazines by this user
Similar magazines