Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

263

andgaf Sig, til trende andre Sfudiosos, dog med denne præcaution, at, dersom

nogen af Fiunilien varende samme fiire aar maatte andgifve Sig, hånd da

nyder det til første 1 1 Jun'tj^ hvad heller de andre studlosl have nødt det

færre eller fleere aar, med mindre det nest paa følgende Aar maatte vere et

hviile aar, saasom huerchen nogen af Familien maa uden loulig Aarsage ude

lukkes der fra, naar nogen findes der af, ey heller Stipendiiuu staa uden

bruug og liddig undtagen i hviile aaringerne. Ligeledes schal velbem*« Eldste

Descendenter saa velsom andre af Familien^ Saa lenge de findes paa den

mandelige Siide , vere berettigede til at forspørge Sig hos velbem*^' Tir.

Professores om Stipendiariis og Stipendii tilstand, naar dennem behager og

got Siufnes.

Og Saasom Yelhe^ mine Høytærede Kiere^ nu Salige^ Brødre vare tillige

med mig der udj eenstemmende, at dette Stipendii Capital schulde med all

muelig fliid paa een eller anden Maade forbedres til Stipendiariorum formeerelse

og deris desto erklekk eligere Nøtte og fremtarf i lengden, Saa er

beslutted, at med dette Stipendio schal effter muelighed omgaaes og forholdes,

som følger.

1. Stipendiarins, i hvo hånd og er eller vere kand, schal ey nyde

meere af denne nu staaende første Capitals Renter end. Som atten Hundrede

Rdr. effter den Rente Cours, som nu er, kand bedrage, og ere Halffemtesindstiiige

Rdr., og continuere der med udj fiire" samfulde aar effter hin anden.

De Tie Rdr., som Saaleedes afkortes af den aarlige Rente, reserveris til Stipendii

forbædring, indtil de opnaaer fuldt Ett Hundrede Rdr., da de, om

mueligt, udsettes paa Rente, Som hosføyede Model beregning udførligen for-

klarer og udviiser.

2. Hvert femte aar schal vere it hviile aar, og Gapitalens fulde rente

for det Aar tillige med foregaaende Aaringers afkortninger, Saa viidt de

opnaaer fuldt Hundrede Rdr., til samme Aars 11 Junij, om mueligt er, ud-

settes paa Rente og tillige med dessen renter legges til Capitalens forbædring.

Skulde der, imidlertiid forbe*® fiire aaringers renter ere i bruug,

indfalde nogen forandring, Saasom ved Stipendiarij enten forfremmelse til een

Vis og stadig bestilling, dødelige afgang, forskiudelse fra Stipendio for een

eller anden loulig Aarsage mod vildere, da schal det nest paa følgende Aar

for hver Capital^ naar de blifver fleere, altiid vere it hvile Aar, Hvad heller

de nest foregaaende fiire Aars Bruug har vered fuldført eller iche, og same

hviile Aars fulde rente tillige med afkortningerne og forbem*^ forandringers

og accidentiers Indkomster udsettes til d. neste 11 Junij, om mueligt, og

legges til den nye Capitals forbædring: hvilket skal, saaviit mueligt er, Saaledes

continuere^ indtil dend nye Capital opnaaer fyldest Toe Tuusinde Rdr.

med noget ofverskud.

3. Naar den nye Capital er saaleedes blefven forhøyed, da tages det

Eene Tusinde Rdr. der fra og legges til Ftmdationens staaende Capital^ som

bhfver daa Tre Tusinde Rdr., og Stipendiarius nyder den aarlige fulde Rente

af uden nogen afkortning, som da ophører. Hvile aaringerne og Accidentierne

i alle maader ubeskaarne. Men den ofverschiudende Summa reserveris til at

forbedre Capitalen med, indtil den nye Capital atter opnaaer Toe Tuusinde

Rdr. med noget ofverskud.

4. fra denne nye Capital tages det Eene Tuusinde Rdr. og legges til

Ftmdationens Staaende Capital, som blifver da fire Titusinde Rdr., og Stipendiarius

nyder den aarlige fulde rente af uden afkortning. Hvile aaringernes

og accidentiernes Indkomster i alle maader ubeskaarne. Hvilchet saaleedes,

som begyndt er, continuerer med Capitalens forhøyelse og forbedring paa liige

maade, som melt er, indtil Funda'tionens første Capital blifver fyldest Sex

Tuusinde Rdr. med noget ofverskud, Som er den rette Capital Fundationen

Sigter till, og een hver Stipendiarius nyder den aarlige Rente af. Nemlig tree

Hundrede Rdr. og ei videre, om end Renterne maatte ved tildernes forandringer

forhøyes, da saadan forhøyelse kommer Stipendii Cajntalers forbædring

og iche Stipendiario til go ede.

More magazines by this user
Similar magazines