Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser


264

5. Af denne forhædrede Capitals ofverskiid oprettes een Nye Capital

for den anden Stipendidvio^ indtil den paa li^e Maade opnaaer atter Htjc

hmsinde Rdr. efter forljoni*^' o^ hosføyede jlfodd Ijoregiiings Maade. Hvilchet

Saaleedes schal contlnucrc indtil Fnndatio^iens Capital kand blifve fyldest

Tinfge og flire Tuuninde Rdr., hvor af flire Stipendiarij nyder den aarlige

Rente, som forhen melt er; og kand dette saaleedes continuere saa lenge

Verden staar til Stipendiariorum formeerelse og Stipcndii Capitalers merkelige

forhøyelse.

6. Naar nu dette StipendiiDn under Guds naaderige Velsignelse ved

een omhyggelig og ret Sindig administration een gang kommer til at blifve

IHtige og flire timsinde Rdr., da schall velbe*^ Herrer Frofessonim Sønner

efFter den dag vere frij for at holde den fierde Omgang med Familiens

Descendenter og altiid nyde Renten af Sex tuusinde Rdr. iidj fiire aar effter

hin anden, hvile aaringernes og Accidentiernes Indkomster uforkrenkede i

alle Maader, Som reserveris til at oprette nye Capitaler af til Stipendii forbædring.

Men af de øfrige atten Tuusinde Rdr., saa velsom af fleere Capitaler^

naar de een gang blifver oprettede, nyder Familiens Descendenter først paa

den Mandelige Siide, saa lenge de findes, og effter dem paa den Qvindelige

Siide, Saa lenge de findes, de aarlige Renter, og naar Descendenterne paa

begge Slider maatte een gang om sider aldeelis exspirere og ud døe, da skal

trende andre Studiosi nyde dend aarlige Rendte af hver Capital^ i steden for,

at hver een af Descendenterne hafver nødt det alleene, Hvile aaringeme og

accidentierne ubeskaarne i alle maader, altsammen effter denne Ftindations

forbem*^ og specificerede reqvisita og omstendigheder.

Skulde der i Sin tiid falde nogle Dubia eller Tvistigheder, som ey

schulde kunde forklares og decideris effter denne Fundation, da schal det

stande velbem**^ Herrer Professorihus friit fore med den eldste af Descenden-

terne hans Viidenskab og Samtøkke at giøre een endelig Slutning der udj,

det nærmeste schee kand effter Fundationens rette og reene ord og Meening.

Hvilchet altsammen paa det aller Venligste og tienist skiuldigste recommenderis

Velbe*'^ Vel Edele og Velbiurdige det høyloulige Kongel: Kiøbenhafns

universitets nu Værende eller effter kommende Professoribus consistorialihuSj

sampt Familiens rette Descendenter paa dend Mandelige Siide med Mueligste

fliid og ret Sindig omhyggelighed at sørge for, bringe til een fuldkommen

Endskab, med een Christelig Nidkierhed holde ofver og uden ringeste og med

denne Fundation Stridige forandring at ville handthefve og forsvare.

Endeligen omhedes den Grundgocde og Barmlncrtige Gud paa det allerydmygeligste,

at hånd for Sit udødelige Nafns æres Skyld vil legge Sin naa-

deriige Vel Signelse paa dette ringe og Vel meente Verk, bevare det fra

Eegen nøttige og Volds-Mænds Hænder og med Sin Aands naadige bistand

regiere de unge Mennisker, som skal nyde og bruuge dette Stipendio, at de

Maa andvende det hans høye og Guddommelige Nafn til ære, deris kiere

derne Land til een troefast og u-forfalsched tieniste og dennem Self til

timelig og ævig Velfærdt.

lill ydermecre Stadfestelse Hafver Jeg denne Fundation, Som Jeg paa

Velbem*® Mine Høytærede kiere nu Salige Brøderes og egne Vegne effter

Vores ind biurdes eenstemmende intention og resolution opretted og forferdiged

hafver, med indstendigste og alvaarligste begiering, at den udj alle

Sine ord, Punkter og Meeninger maa u-igien kaldeligen, oprigteligen og

u-foranderligen af alle vedkommende holdes og effterkommes, med Egen

Haand underschrefved og med mit Sædvanlige Zignet forsegled, Datum

Kiøhenhafn Dend Ellefde Junij Aar Ett Tuusinde Siuf-Hundrede og Ett,

Laurits Foss :|:

(Originalen paa Pergament i Univ. Arkiv, Nr. 51.)

More magazines by this user
Similar magazines