Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

269

maatte være Ord fra Ord indført i FunddUonen^ saa vit mueligt og giørligt

er. Hvilclied paa det tienist scliyldigste rccommcndcris til gunstig interprctafion

Kiøbenhaufn

af

De Veledele og Velbiurdige

Herrer Frofessores

tienstskyldigste og

bereedvilligste

tienere.

d. 11. Jnufj A'\ 1701. Laurits Foss.

[Legatprotokollen pag 27—32 inkl. og 49—51 inkl,]

Nr. 3. Skrivelse af 15 Maj 1844 fra Eforus for Foss's Legat, Pro-

fessor A. W. Scheel, til Konsistorium om Familiens Fortrinsret. *)

I medfølgende Skrivelse af 10 d. M. anholder Apotheker i Heide J. L.

Ruge, der er gift med en Datter af afde Generalmajor Foss, om, at den

fulde Rente af ene af de til Foss's Legat hørende Stipendiekapitaler maa

blive hans Søn Anton Friedrich Ludwig Ruge, der har lagt sig efter Farmaci,

tillagt for de to Aar fra Paaske 1846 til samme Tid 1848, af hvilke denne

Søn agter at tilbringe det første ved Universitetet i Jena og det andet

ved Universitetet i Kiel. Første Forret til Stipendiet have Studenter, der ere

agnatiske Descendenter af 6 Brødre Foss, der kunne anses som Stiftere af

Legatet. Da i Følge en Skrivelse af 11 Novbr. 1818 fra fornævnte Generalmajor

Foss, som den Gang var over 70 Aar gammel, han selv var den sidste

mandlige Agnat af Familien, kommer Fundationens § 9 til Anvendelse, i Følge

hvilken kognatiske Descendenter af de 6 Brødre indtræde i Agnaternes Ret,

naar disse ere uddøde, saafremt de have en Moder, der med Rette fører

Familienavnet Foss. Anton F. L. Ruge er, som de Skrivelsen vedlagte Attester

godtgjøre, en Dattersøn af Generalmajor Foss, og for saa vidt vil han

altsaa have Adgang til Stipendiet med Agnaternes Forrettigheder. At han

ikke skal studere i Kjøbenhavn, men i Kiel og Jena, kan, efter hvad Konsistorium

tidligere har antaget, ikke udelukke ham fra Stipendiet. I Aaret

1805 har Konsistorium nemlig givet Stipendiet til en, senere nden Afkom

afdød Søn af Generalmajor Foss, og i Aaret 1823 til en Dattersøn af denne,

J. H. C. Meyer, der begge have studeret i Kiel og i Udlandet. Fundationens

§ 3 viser ogsaa, at Stipendiaten kan oppebære Stipendiet, medens han studerer

udenlands. Derimod har Konsistorium i Skrivelse til Generalmajor

(dengang Oberstlieutenant) Foss af 13 April 1805 antaget, at Stipendiet ej

kunde tillægges Nogen, der ej var immatrikuleret Student enten i Kjøbenhavn

eller i Kiel, hvilken Mening ogsaa er blevet stadfæstet af Universitetets Patron

og det kongelige danske Kancelli i Skrivelse af 10 Juni 1805, ligesom

dens Rigtighed er blevet anerkjendt i en kgl. Resol. 14 Febr. 1823, kommuniceret

Konsistorium ved Univ. Dir. Skr. 8 Marts s. A. ved hvilken Stipendiet

for 2 Aar blev tillagt Generalmajor Foss's oven nævnte Dattersøn J. H. C.

Meyer. Af Apotheker Ruges Skrivelse kan det ikke tydelig ses, om hans

Søn er blevet dannet til akademiske Studier; men forinden Stipendiet kan

tildeles ham, vil dette være at oplyse derved, at han er blevet immatrikuleret

som Student ved Universitetet i Kiel. Naar saadan Immatrikulation har fundet

Sted, maa han i Følge Fundationens § 3 anses berettiget til strax at begive

sig til et fremmed Universitet uden at tabe Adgang til Stipendiet. I Følge

Fund. § 1 skulle Stipendiaterne være „danske Undersaatter." Da det næppe

kan anses for vist, at Stifteren ved dette Udtryk har villet udelukke Undersaatter,

som ere fødte i Hertugdømmet Holsten, skulde jeg, uagtet den Af-

gjørelse, som indeholdes i Reskr. 23 April 1745 og 20 Octbr. 1758, antage,

at Ansøgerens Søn ikke af den Grund bør udelukkes fra Stipendiet, at han

") Selmers Aarbog f. 1815 S. 58—54

More magazines by this user
Similar magazines