Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

273

Og det samme var flere Gange i de følgende Aar Tilfældet med det delte

Stipendium, saalænge dette enduu udgjorde 100 Rdlr. Ejheller med Hensyn

til det fulde Stipendium, som altid betydelig oversteg 100 Rdlr. , har man

fordret, at Stipendiarius skulde være Kandidat, og det ikke blot, naar det

blev tildelt et Medlem af Familien, men ogsaa naar det tilfaldt en Professor-

søn, t. Ex. Juni 1815, da dertil udnævntes Stud. theol. Tyge Schou, som først

tog Embedsexamen April 1817.

Konsistorium bifaldt enstemmig det af Eforus fremsatte Forslag, hvorom

blev udfærdiget følgende Skrivelse:

„Overensstemmende med, hvad af Deres Magnificence er oplyst og

foreslaaet i Skrivelse af 23de d. M., har Konsistorium vedtaget, at det

Fossiske Stipendium herefter ansættes ikke til Renten af et vist Kapitalbeløb

, men ordnes i Henhold til Fundatsen saaledes , at enhver fuld

Portion bliver 300 Rdlr. Ved at meddele Deres Magnificence dette til

forden Efterretning, skulde man tjenstligst anmode Dem om at lade

Deres ovennævnte Skrivelse og Approbationen indføre i bemeldte Legats

Eforiprotokol."

(Univ. Arkiv.)

Nr. 7. Skrivelse af 12. Maj 1885 fra Referendarius consistorii, Professor

Matzen, til Konsistorium om Forstaaelsen af Fundatsen*).

Af Fundatsens Art. 2 fremgaaer utvivlsomt, at hvor Talen er om et helt

Stipendium, bliver i Tilfælde af en Nyders Forfald inden de 4 Aars Udløb,

for hvilke Stipendiet bortgives, det første ledige Aar til et Hvileaar, saaledes

at dette i Stedet for det femte kan blive det andet, tredje o. s. v. , hvorved

der altsaa aabnes Udsigt til en noget hurtigere Forøgelse af Stipendiets Kapi-

tal, end den regelmæssige Fastholden af hvert femte Aar som Hvileaar vilde

muliggjøre. I Efterskriften til Modellen, der skal være af lige Kraft, som om

den var indført Ord til andet i Fundatsen, siges imidlertid, at det skal staae

i Konsistoriums eget Forgodtbefindende med Tiden at forkorte og afskaffe

Hvileaarene med videre, som kan anses tjenligere og mindre besværligt, al den

Stund Fundatsen bliver uforkrænket. Det skjønnes nu ikke rettere end, at

der er en paatrængende Anledning til at gjøre Brug af denne Myndighed for

at tilvejebringe en Ordning, der netop er i fuldkommen Overensstemmelse med

Fundatsens Aand.

Denne Anledning foreligger , efterat Bestemmelsen om de enkelte hele

Stipendiers Deling mellem tre Nydere, som nyde 200 Kr. hver, er traadt i

Kraft ved den legatberettigede Families Uddøen. Det er nemlig givet, at det

er en Urimelighed at fastholde Regelen om Hvileaarets tidligere Indtræden i

Tilfælde af Nydernes Forfald ved disse Stipendiedele , da dette vilde afstedkomme

en fuldstændig Forvirring, idet hver Del paa den Maade kunde faae

sit Hvileaar, og Muligheden for at bortgive Stipendiet som en Helhed vilde

derved endog ganske være udelukket, hvilket den dog efter Fundatsen iklie

bør være, da ifølge sammes Art. 6 Professorsønner endnu ere berettigede til

at nyde Stipendiet helt.

Men er det alfcsaa givet, at de uregelmæssige Hvileaar bortfalde ved de

delte Stipendier, maa samme Regel formentlig ogsaa fastholdes ved de hele

Lodder, da ellers Følgen vilde blive den, at de, for hvem Opretteren har vist

en forholdsvis større Interesse, i den her omhandlede Henseende nød mindre

Ret end d^ iøvrigt ringere stillede , idet derefter f. Ex. en kvalificeret Professorsøn

kan blive udelukket fra at nyde Stipendiet i et eller fiere Aar, i

hvilke en Indehaver fik Forfald, fordi det første blandt disse Forfaldsaar

være Hvileaar. Jeg tror derfor , at det vil være i Overensstemmelse

skal

med

Fundatsens rette Sigte under de ved de delte Stipendiers Ikrafttræden forandrede

Forhold, naar Konsistorium i Henhold til Fundatsens Art. 3 og

Modellens Efterskrift beslutter, at der i Stedet for det, som er bestemt i

Fundatsens Art. 2 Punkt , 2 fremtidig følges den Regel , at naar en Stipen-

*) Univ. Aarb. f. 1884—85 S. 115—16.

Universitetetb Legater.

*'5

More magazines by this user
Similar magazines