Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

274

diarius inaa opgave at iiydc Le^Mtct, da skulle Laado de liele og de delte

Stipendier bortgives for den tilbagestaaende Tid af de 4 Aar til en dertil

kvalificeret Ansøger, og, hvis ingen saadan findes til det hele Stipendium, skal

dette ligeledes i den tilbagestaaende Tid bortgives i tre Dele overensstemmende

med Regelen i Fundatsens Art. 6.

(Univ. Arkiv.)

Nr. 8. Kons. Skr. af 21. Maj 1885 til Eforus for Foss' Legat om, at

Konsistorium i Henhold til Fundatsens Art. 3 og Modellens Efterskrift har

besluttet, at der i Stedet for det, som er bestemt i Fundatsens Art. 2, Pimkt

2, fremtidig skal følges den Regel, at naar en Stipendiarius maa opgive at

nyde Legatet i Løbet af de 4 Aar, for hvilke det er tildelt ham, da skulle

baade de hele og de delte Stipendier bortgives for den tilbagestaaende Tid

af de 4 Aar til en dertil kvalificeret Ansøger, og hvis ingen saadan findes til

det hele Stipendium, skal dette ligeledes i den tilbagestaaende Tid bortgives

i tre Dele overensstemmende med Regelen i Fundatsens Art. 6. *)

Friis' Legat.

(Univ. Arkiv.)

Hofmans Fund. I S. 39—49 jfr. S. 38—39, Jansons Beskr. S. 15, Badens Univ. Journal f.

1797 S. 19—22 og S. 110, Engelstofts Annaler f. 1812 S. 190,

Scheels Koll. og Stip. S. 83-84.

Dette er Universitetets ældste, paa en privat Gave grundede.

Stipendium. Universitetets første Kansler efter Eeformationen, Johan

Friis til Hesselager, der døde ugift i Aaret 1570, skjænkede i levende

Live 1000 Rdl. Sp. til fattige Studenters Underholdning, og ved sit

Testament gav han i samme Øjemed 2000 Edl. Sp. Denne Grave fuldbyrdede

hans Brødresønner Niels Friiss til Hesselager, Frederich

Fri is s til Hagstedt og Christiern Friiss til Borreby og forøgede

Gaven med 500 Edh Sp. For den samlede Kapital 3500 Edl. Sp. for-

fattede de Juleaften 1584 en Fundats. Ifølge denne skal Eenten af

de 3000 Edl. deles lige mellem „sex fattige Vedtorftige Studenter'',

som ved Examen ere befundne duelige. De oppebære Stipendiet i 3

Aar, „saa [frempt de icke formedelst deris Wfiiid vdi Lærdom eller

oeh mett Wthil børlighed udi lefnit det forkaste"'. Eforus skal „hafue

flittig thilsiun att for"^ sex Studenter skicke thennem thilbørligen och

vell i Lefnett och Lærdom", og oppebærer herfor Eenten af de 500

Edl. Udnævnelsen til Stipendiet skulde efter Fundatsen tilfaldedenn

Eldste paa Skioldsidenn af de Friisser af Hisselagger og ingenn andenn

altiid och] thil evig thiid then ene efter den anden'^ ; men da denne

Slægt er uddød, udnævnes Stipendiaterne af Konsistorium.

Stipendiet er af Friderich Fri es s til Hesselager, ligeledes en

Brodersøn af Stifteren, forøget med 2000 Edl. Sp. Ifølge den af hans

nærmeste Paarørende efter hans Død forfattede Fundats af 10. Juli

1619 skal Eenten af denne Kapital deles lige mellem 4 fattige Stu-

denter efter de i Fundatsen af 1584 indeholdte Eegler.

*) Univ. Aarb. f, 1884—85 S. 115— IG.

More magazines by this user
Similar magazines