Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

15

V2 Aar kan gives af Konsistorium, jfr. nedenfor. Den, der har erholdt

Stipendiet, kan vedblive at nyde det i den bestemte Tid, forsaavidt

han ikke ved at forlade eller forsømme sine Universitetsstudier eller

ved usædelig Vandel dertil gjør sig uværdig og hans Trang til Sti-

pendiet ikke forinden skulde ophøre. Herom ere Stipendiaterne pligtige

1 Gang hvert Aar at tilvejebringe Vidnesbyrd paa den Maade og i

den Form, som Stipendiebestyrelsen nærmere foreskriver. I Henseende

til Trangen iagttages det samme, som oven for i § 21 er bemærket.

Med Hensyn til Godtgjørelse af Flid ere særlige Regler fastsatte af

Stipendiebestyrelsen. Oplyses Fliden ikke paa foreskreven Maade,

mistes Stipendiet første Gang for en Maaned, anden Gang for stedse.

Bevis for at have bestå aet lægevidenskabelig Forberedelses Examen

eller første Del af lægevidenskabelig Embedsexamen eller en afsluttende

Embedsexamen fritager for Fremlæggelse af andet Bevis for akademisk

Flid.

Stipendiet kan af Konsistorium fratages saavel en privilegeret

som en ordinær Stipendiat, naar han dertil har vist sig uværdig, eller

naar hans Trang dertil maatte ophøre.

Ingen kan oppebære Stipendiet længere end til 1ste Marts eller

1ste September, som følger nærmest efter, at han har bestaaet Embeds-

examen eller anden afsluttende Prøve. De, som underkaste sig

Magisterkonferens, kunne ikke nyde Kommunitetet (og Regens) længere

end til Udgangen af den Maaned, som følger efter den, i hvilken de

have afsluttet Konferensen, eller, hvis de underkaste sig den i Juni

Maaned, indtil Udgangen af August.

Den, der indkaldes til militær Tjeneste, kan ikke n^^de Stipendiet

længere end til den først paafølgende almindelige [Jdnævnelsestid, men

har Adgang til paany at erholde det for den tilbagestaaende Tid

ved indtrædende Vakance. Dog er Konsistorium bemyndiget til, efter

Indstilling af Stipendiebestyrelsen, at bevilge, at Alumnerne beholde

Stipendierne, naar de, uagtet de ere tagne til Krigstjeneste, kunne

fortsætte deres Studeringer, saaledes at de opfylde de lovbestemte Be-

tingelser. For Alumner ,

officerer, Læger eller Intendanturbetjente , kunne

der aftjene deres Værnepligt som Reserve-

Stipendierne, skjønt

de vel beholde dem til første almindelige Udnævnelsestid , dog, naar

Beløbet overstiger 64 Kr., oplægges og først udbetales dem, naar de igjen

fra militær Tjeneste vende tilbage til Universitetet, hvorimod saadant

Oplæg ikke finder Sted for de Alumner, der paa Grund af bestaaet

Embedsexamen fratræde Stipendierne ved næste Vakance.

Tilladelse til midlertidig udenfor Universitetsferierne at forlade

Kjøbenhavn, meddeles af Stipendiebestyrelsen. Islandske Studerende

tilstaaes der kun under aldeles særegne Forhold Tilladelse til at rejse

More magazines by this user
Similar magazines