Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

277

hannd da kiender thennem saa duelig att verre, att tlie hafue forbedrett dennem

att hannd da gifue dennem sin bewiiss tliill Rector, at de hafue forbedrit

dennem, saa de thend Ahnisse erre verdt, skulle Rector tha gifue thennem

huer ^ dallcT, och saa holdis huer monidt tliill Aaret omkomer. Och beder

Eder therhuoss-vennligen , attj her vdi vil hafue flithig indseende, att slig

gafue vdj ingen andenn made motte forvendis, end vdj slig god och vell

mindt meningh, hun er giort. Och forthencker mig icke, att Jeg saa binder

ofuer eder mett thenne min bestilling, Vdj hues maade Jeg kand thiene ether

igien, der till iindis Jeg allthiid villig. Och Vill her mett nu och althiid hafue

ether Gudt Allermegte befalitt.

Actum Kiøpnehafn dend 30 Julij Anno 1588.

Nr. 3. Friderici Frisii Fundatio af 10. Juli 1619.

Niels

!Friiss.

Wii effterschreffne Tønne Friis til Hesselagger, Johan Friis oritzløff,

Jesper Friis til Lunde, Albrit Skiel Fussingøe och Peder Lange til Kiergard,

giøre for alle witterligt, med dette wort obne breff at effter som woris kiere

s. broder och svoger Friderick Friess til Hesselagger afft [sic !] it christeligt och

gudeligt betenkende den 3 junii Anno 1619 til fire fattige Studenters ophold

vdi Kiøbenhaffn, haifuer gifFuit Tov Tusinde enkende Richsdaler in specie

som aarlig til CAvig tid schal bliffue standendis paa rente hoss wisse Adels-

folk her vdi Riget for fem daler af hundret. Och vdi same sit Testament forordnet

och begerit at det effter hans død med same Tov Tusinde daler skulle

i lige mader forholdis och forhandlis effter den fundatz som woris kiere fader

och faderbrødre Niels Friis til Hesselagger, Friderich Fries til Hagested, och

Christian Friis til Borreby anno 1584 paa de halfierde tusind daler, som s.

Johan Friis til Hesselagger til sex studenters ophold givet haffuer, da effterdi

same deris fundats er christelig, ordentlig och wdtrøkelig stilirt och giort, saa

fuldbørde och samtyke wi effter forneffnde woris kiere broders och svogers

begiering, at det vdi alle maader effter forneffnde fundatzis lydelse med same

tov tusinde daler skal forholdis, och dersom forneffnde to tusinde daler, saa

wel som de forige halffierde tusind daler icke effter den første fundatzis

liudelse, hen vendis til ti fattige Studenters ophold, Tiffue och fem Richsdaler

til huer om aarit, da forneffnde penge til de rette arffuinger igien at were for-

falden och forbrøtt. At dette saa fuldkomeligen holdis och effterkommis schal.

Dis til vidnisbyrd haffuo wi dette forseglit og med egen hender vnder-

schreffuen. Datum Ottense s. Knudsdag den 10 jul. Anno 1619.

Tønne Friis. Johan Friis.

Egen hånd. Egen hånd.

Albret Skiel. Peder Lange.

mp.

Nr. 4. Tønne Friis' Skrivelse af 11. Juni 1632.

Efter som dett titt befindes, de studenter som hafuer de Friisers penge,

bort at drage, och lengde vde at blifue, saa at mand iche veed enten de igienkommer

eller ey och pengene derofuer lenge ledige staar, och fiindatzcn formelder

at de skulle verre her tilstede. Da skall ingen af for"^' studenter,

som bortreigse ville, det mue giøre, med mindre de seg hos liedorcm angifue

och af hannom forlof tage, huilcket skall skie efter som de langt eller stackett

hiem hafuer, saa at den som lengst hafuer hiem, icke maa vel blifue ofuer tre

Maaneder, med mindre siugesengh det kunde forhindre. Huo her emod giør

skall icke ydermere mue nyde dette beneficium. Kiøbenhafn H. Jun. 163'i.

Tønne Friis.

Egen haand.

(Nr. 1—4 efter den første Stipendieprotokol, som opbevares i Universitetets Arkiv Nr. 53-)

More magazines by this user
Similar magazines