Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

281

Anafonue-hxmset och iclie derfra bortføris eller i andre Maader disfraheris och

forkommis. Och efftersom FacuUas Medica paa Anatomle-hww^Qt forsamlis,

naar noget paa Facnltetcns vegne er at forrette, er ilige maader dertil aff den

Sal. Mand foræret en CapiUd paa 500 Rdlr. huorafF Renten til væd, Hus,

blech och papir kand anvendis: Men huis enten gandsche Rente, eller och

en deel deraff schulle bliifue Somme Aaringer til offuers, da det til rarlter [^\q,\]

strax at indkiøbe, och til ingen anden brug at anwendis, huilche rariteter

schulle och i samme Catalogo indschriffuis med de andre. Huor imod Rector

och Professorcs loifuer och beplichter sig for dennem och deris EfPterkommere

saadan den Sal. Mands Testamente w-brødeligen at effterkomme ; Nemblig

ford^' Capital til wederhefftige folch paa Rente at lade udsette och iche under

huad naffn eller prætext det och være kunde til nogen anden brug at anwende.

Men scheede det saa, det vi iche vil formode, at enten Capitalen bleff optagen

eller med ford*^ rariteter bleff anderledis handlet end forschreffuit staar, schal

det staa os den Sal. Mands Arffuinger eller Os paarørende frit for, for

Capital med ald iche efFter denne Fundatzis formeldning udgifFuen Rente,

saauelsom ochsaa ford'^ rariteter wed Dom Universitet it at lade frakiende,

och til anden gudelig brug, huor det os eller dennem selff lyster at anvende.

Dets til Vitterlighed haffuer wi denne Fundats med Egne hender

underschreifuen.

KiøhenJiafn d. 18. December Anno 1660.

Margarete Sal. Doet.

Jiirgen Fuirens Thomas Fuiren mjrr. Hans Svane

Egen haand.

(Universitetets Cassa-Bog Nr. 6. Fol. 67. Univ. Arkiv. Nr. 27.)

Nr. 3. Legatum Fuireniamtm til Sid) Bibliothecarium D, Henrici Fuirenii.

Efftersom woris respective Søn, Broder og Svoger Sal. D. G-enricJc Fuiren

udj sin leffuendis liffue, haffuer anloffuet, Schienchet och giffuet til Universitetet

her udj Kiøbenhafn atschillige Legata och Qapitaler , med slig Condition, at

den Sal. Mand vilde haffue giort paa huer Capital och Legato en sær Fundats,

huilchen aff hans Arffuinger schulle anordnis. Huorfore vi med den Sal.

Mands Bibliotheca som hånd til Universitetet foræret haffuer, ville paa effterschreffne

villior at schulle forholdis : Nemblig at ford^ Bibliotheca schulle stedse

forbliffue paa Bibliothecet offuer Threfoldigheds Kirche , under lige Condition

med Sal. D. Jesper Brochmand fordum Superintcfident offuer Siælands Stifft

hans Bibliotheca , och schulle en huer Bibliothecarius eller deris Arffuinger

leffuere til Successores bøggerne efter den der paa trøchte Catalogum. Och

paa det Sub Bibliothecarius dets mindre sin u-mag schal lade sig fortryde, er

til hans løns forbedring, til Bectorem Academiæ at offrleffueris , aff den Sal.

Mand Schienchet och giffuet en Cajntal paa Trei hundrede Rixdlr. huoraff

hånd Rente aarligen haffr at niude. Huorimod Bector och Frofessores loffuer

och beplichter sig for dennem och deris effterkommere, denne den Sal. Mands

Testamente w-brødeligen at effterkomme; Nemblig: at ford^ Bibliotheca schal

stedse forbliffue offuer Trefoldigheds Kirche, w-forrycht, u-formindschet effter

den trøchte Catcdogum, under lige Condition med BibliotJteca Broclcmanniana,

och at ford^ Capital schal til vederhefftige folch paa Rente bliffue udsatt och

iche under huad naffn eller prætext det och være kunde til nogen anden brug

henvendes. Men scheede det saa det wi iche vil formode, at enten Capitalen

bleff optagen eller med ford*^ Bibliotheca bleff anderledis handlet end forschreffuet

staar, schal det staa os den Sal. Mands Arffuinger eller os paarørende

frit for ford° Bibliothecam saa och Capitalen med ald iche effter denne Fundatsis

formelding udgiffuen Rente ved dom Universitetet at lade frakiende och samme

Bibliothecam, Capital og Rente til anden gudelig brug, huor det os eller dennem

UiiivoiKitetets Legater. o\>

More magazines by this user
Similar magazines