Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

282

selff lyster at anvende. Dets til vitterlighed haffuer vi denne Fundats med

egne hænder nnders(;hreffuen.

Kiøhcnhafn d. 18. Decemhr. A' 1660.

Margarete Sal, Dor.f. Thomas Fiilrcn. mpr. Hans Svane.

Jørgen Fuirens

Egen haand.

(Universitetets Cassa-Bog Nr. 6 Fol. 65— 66. i Univ. Arkiv Nr. 27.)

Nr. 4. Univ. og Skole-Direkt. Skr. af 20. Febr. 1838, se under

Hopners Legat.

Nr. 5. Kons. Skr. af 10. Okt. 1846 til Eforus for det Fuirenske Legat,

hvorved — i Anledning af en Forespørgsel fra denne, 1 . om der fremdeles intet

Hensyn skal tages til den Familien ved Fundatsen tillagte Forslagsret, der

ikke har været gjort gjældende siden Aaret 1808, 2. om Legatet ikke ved

Vakance bør opslaaes, for at Beslægtede af Fundator kunne komme til Kundskab

derom, samt 3. om Legatet ikke bør nydes for 3 Aar, uden forsaavidt

Vedkommende før den Tid

Kvalifikation — svares, ad

ophører at studere eller paa anden Maade mangler

1. at en Bekjendtgj øreise i de offentlige Tidender

overensstemmende med Forskrifterne i PI. 12. Juli 1843 vil være forden,

ad 2, at Konsistorium maa henvise til Univ. Fund. Kap. VI § 2 Nr. 10, jfr.

PI. 12. Juli 1843 § 6, samt ad 3

Univ. Fund. Kap. VI § 2 Nr. 5. *)

, at Konsistorium ligeledes maa henvise til

(Univ. Arkiv.)

Nr. 6. Underv. Min. Skr. af 28. Aug. 1848, aftrykt under det Cosmianske

Legat.

Nr. 7. Decision af 25. Jan. 1850 til det af Eforus for H. Fuirens

Legat aflagte Regnskab for Aaret 1848: I Lighed med, hvad der ved Ministeriets

Skrivelse af 8. Dec. 1849 er foreskrevet i Henseende til det Lassonske

Legat, vil det for dette Legats Vedkommende for Fremtiden være at iagttage,

at Denominationen til samme i Henhold til Fundatsen udøves af Konsistorium

selv, hvis Skrivelse desangaaende bliver at fremlægge ved det paagjældende

Aars Regnskab. **)

Thomas Fuirens Legat.

(Eforiprot.)

Hofmans Fund. I S. 190—91 og IX S. 75-77, Jansons Beskr. S. 16, Badens Univ. Journal

f. 1799 S. 79—81, Engelstofts Annaler f. 1812 S. 187-88, f. 1813 S. 297—98,

Scheels Koll. og Stip. S. 85.

Dr. med. Thomas Fuiren, en Broder til Henrich Fuiren, skjæn-

kede ved Testament af 1. Juni 1658 Universitetet en Kapital af 2000

E-dl. til et Stipendium for en Student. For dette Stipendium have

Arvingerne under 14. Juni 1674 forfattet en Fundats, ifølge hvilken

den aarlige E/ente gives „til en studiosum, som studerer enten Medi-

cinam eller Philologiam, ocli huorom der er god forhaabning at hånd

kand blifFue sit fæderne Land til ære och thieniste". Stifterens SI æ^rt-


*) Selmers Aarb. f. 1846 S. 62 ff.

**) Ifølge gammel Praxis havde Eforus udnævnt Stipendiaterne.

More magazines by this user
Similar magazines