Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

283

ninge have under lige Vilkaar Fortrin. Stipendiet, der ifølge Kons.

Skr. 25. Febr. 1863 tildeles 1 Filolog for hver 2 Medicinere, nydes i 5

eller i det længste 6 Aar og kan benyttes enten som Eejsestipendium

til at besøge fremmede Universiteter, eller til Studier ved Kjøbenhavns

Universitet. Det bortgives af det lægevidenskabelige Fakultet i For-

bindelse med Dekanus for det filosofiske Fakultet. Tilvejebringes ikke

Enighed om Bortgivelsen, forelægges Sagen for Konsistorium. Dette

Legat er senere blevet forenet med 2 andre Legatkapitaler, nemlig

Henrich Fuirens Legat oprindelig paa 500 Rdl. Sp. til „Raritet-Cam-

meret'^ , hvis Renter nu, ifølge Univ. Dir. Skr. 10. Juli 1838, tilfalde

Universitetets zoologiske og mineralogiske Museum *) og tages til Ind-

tægt paa Universitetets Budget, Udgiftspost 3 c og d, samt Diderich

Fuirens Legat, oprindelig stort 500 Rdi. , hvis Renter ifølge samme

Skrivelse tilfalde den fysiske Instrumentsamling og tages til Indtægt

paa den polytekniske Læreanstalts Regnskab , Indtægtspost 2. Samt-

lige Legaters Kapitaler udgjorde den 1. Juni 1889.... 7034 Kr. 81 0.

Renten heraf fordeles ifølge Decision af 27. Aug. 1839 saaledes,

at ^/s tilfalde Rejsestipendiet, ^/e Naturaliekabinettet og Ve den fysiske

Instrumentsamling. Efter den Fordeling, der er sket med den Naturalie-

kabinettet tillagte Andel af Renten, udbetales der nu aarlig : til Rejse-

stipendiet 182 Kr. 50 0.

, til det zoologiske Museum 25 Kr. 74 0. , til

det mineralogiske Museum 19 Kr. 28 0. , til den fysiske Instrument-

samling 45 Kr. 08 0.

Nr. 1. Fundats af 14 Juni 1674. Bilag.

Kiendis VU tmdershreffne oc hermed vitterligt giore, at eff'tersom Voris

Bespective Mere Broder oc Farbroder nu Salig hos Gud Hæderlig oc hoylærdt

Mand Thomas Fuiren^ haffuer aar 1658. ved et got och velmeente forset, och

sit fæderneland til tieneste giort sit testamente, huor udi hånd gifuer til Bihliothecam

piihlicam af sit Bibliothec saa mange boger som der iblant kunde

findis, som iche allerede vare udj Bibliotlieca puhlica och derforuden tu tusinde

Eixdlr. til en Stiidiosum^ huor om vaar haab at hånd i fremtiden kunde være

Gud och sit fæderne Land til ære och thieniste, och ombedet sin Kiere re-

spective Suoger och Broder at fuldbiurde dette sit Legatum med en sær fun-

datz effter testamentets indhold, liudendis som effterfølger : Ego

Thomas Fuiren

Hafnia Danus, Georgii Funden Medicinæ doctoris filius, immortali Deo pro infinitis

in me collatis beneficiis gratias agens qvas mente concipere possum

maximas, qvod me non creaverit solum et unici dilectissimiqve filii sui merito

lapsum redemerit, sed etiam per totius vitæ meæ curricalum maximé vero in

peregrinationibus meis, ex variis periculis eripuerit, et ad præsens usqve tempus

salvum servaverit; memor fragilitatis vitæ humanæ, mortisqve in momenta

singula appropinqvantis, nescius vero an ad finem vitæ divina clementia hane

mihi gratiam concessura sit, ut in mortis articulo de voluntatis meæ- testari

liceat affectu, qvo, ut hominem Christianum qvem Deus temporahbus bonis

*) Renten tilfalder efter de nævnte Skrivelser Naturaliekabinettet; men da dette ved

Normalreglementet af 1844 blev delt i et zoologisk og et mineralogisk Museum, deltes

Renten mellem disse saaledes, at */: tilfalde det første og ^/-. det sidste Museum.

36*

More magazines by this user
Similar magazines