Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

285

dennem kand belioffue och ere saa doclitige som andre, da at de forundis

dennem frem for andre. Huortil vi selff ville haffne os forbeholden saa lenge

vi leffue dyclitige Persohner at prccsenterc til Universitetet^ huilcket de haffuer

ved DispntationilrHS eller paa en och anden maade macht til at dømme om de

dertil ere dochtige; Mens effter voris Dod maa Dccanus Facultatis Medicæ

med Facultate medica och Dccano Facultatis Fliilosopliicæ samme persohn udvelge

effter offuenbe*'' maade och Vilkor. II. Samme Stipendium maa hånd

niude femb eller sex aar i det lengste, och reyser dermed paa fremmede

Universiteter heller och studere hiemme paa sit fædrene Academia, om hans

leylighed iche tilsteder at reyse uden Lands. III. Hvad sig bogerne anbelanger

som iidvelgis aif de som der fattis och udj sær bogskaflfuer ere opsatte,

giifuis och med de Vilkor, at de blive altid udj Bihliotlieca puhlica och

hos de andi^e som allerede aff voris kiere respective Broder och Farbroder

Sal. D. Genrich Fuiren er forærede och de til ingen udlaanis, uden huis aff

Mathemdticis och Physicis motte nogen behoffuis paa det runde taarn, naar

det bliffuer til praxin Mathematicam forfærdiget, da det iche nechtis dem, som

offuerste indseende och direction dermed skal haffue, imod tilborlig revers.

Huorfor udj betrachtning aff dederlige och hoylærde Mends Dn. D. Professorum

gode villie och omhyggelighed for det gemeene beste och ungdommens

gaffn, ombeder wi thienistvilligen Magti Academiæ Hectorem och Amplissimos

Decanos Facultatum, at de ville dette Legatum effter denne Fun-

datsis ord och rette meening handtheffue och tilborligen forestaa, som de for

den alwidende Gud och Øffrigheden ville ansuare, och os selff forbeholden,

om noget (som dog ey formodis) imod denne Fundats skulle skee, da wi

samme til anden Christelig brug at henvende. Til Vitterlighed och ydermere

Stadfestelse have wi denne Fundats med voris egne hender och Zigneter be-

krefftet, och venligen ombedet voris respective kiere Suoger och Fettere Secreterer

Gerhard Schroder, D, Jens Fos , D. Erasmum BarthoUnum, Och D.

Willum Worm med os til vitterlighed at underskriffue, Actum Kiobenliafn

1674 die 14 Junij.

Maria S D Hans

Swanes D T Fuiren

Gerhard Schrøder L. S. L. S. L. S.

M. pria Janus Fos L. S. E. BarthoUn Willom Worm

L. S. mppria

L. S.

(Originalen paa Pergament med 6 paatrykte Segl i Univ. Arkiv Nr. .07.)

Nr. 2. Kons. Skr. af 21. Febr. 1823 til Eforus for Thomas Fuirens

Legat, hvorved udtales , at Konsistorium , efterat have indhentet inspectorum

qvæsturæ Betænkning over en Skrivelse fra Professor Saxtorph, holder for,

at det aarlige Bidrag , som af Legatis Fuirenianis skal tilsvares Anatomikammeret,

bliver saavel for Aarene 1820, 1821 og 1822 som fremdeles at

erlægge med 2 p.C.t. Sølv af Kapital 1105 Rdl. Sølv.

(Kons. Kopibog.)

Nr. 3. Univ. ogSkole-Direkt. Skr. af 14. Nov. 1837 til Konsistorium,

hvorved bifaldes, — hvad angaaer de Fuirenske Legater, til Beløb oprindelig

3000 Edl., hvoraf 2000 Udi. til en stud. med. eller pliilol. i 5 å 6 Aar, udenlands

eller hjemme, 500 Rdl. til Anatomihuset eller Raritetskammeret, 500 Rdl.

til Kunstkammeret eller fysiske og mathematiske Observationer, hvilke Legater

efter Opgjørelsen beløbe 3279 Rdl. 14 Sk. Sølv — at de i Overensstemmelse

med Fundatserne for de forskjellige Afdelinger af samme deles saaledes, at

de to Tredjedele eller 21 86 Rdl. 9 Sk. anses som et særskilt Legat under en

Efors Bestyrelse, hvis Rente bliver at anvende til en stud. med. eller philoL,

at nyde i 5 a 6 Aar, udenlands eller hjemme, og at den øvrige Tredjedel

More magazines by this user
Similar magazines