Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

286

10y;j Rdl. 5 Sk. bliver at Lestyre af Kvæsturen som et særskilt Legat, hvis

Renter overføres paa Anatumikammerets Konto. *)

(Univ. Arkiv.)

Nr. 4. Univ. og Skole-Direkt. Skr. af 10. Juli 18:58 til Konsistorium,

hvorved bifaldes, i Henhold til Sammes Skrivelse af 24. Febr. s. A. **), at

Renterne af det af Henrik Fuiren stiftede Legat henlægges til Forøgelse af

det Universitetet tilhørende Naturaliekabinets Indtægter, og at Renterne af

det af jDiderich Fuiren stiftede Legat anvendes til Fordel for den fysiske

Instrumentsamling, samt at, da begge Legaters samlede Beløb oprindelig have

været lige store , ethvert af Legaterne bestemmes til det Halve af deres i

Kvæsturen indestaaende Kapital af 1093 Rdl. 5 Sk. eller til 545 Rdl.

50V2 Sk.***)

(Univ. Arkiv.)

Nr. 5. Decision af 27. Aug. 1839 til Thomas Fuirens Legats Eforiregnskab

for 1838, hvorved fastsættes, at Renten for enhver Termin bliver at

fordele saaledes : -/3 til Rejsestipendiet, V/e til den fysiske Instrumentsamling

og Ve til Naturaliekabinettet.

(Eforiprot

Nr. 6. Univ. og Skole-Direkt. Skr. af 7. Marts 1840 til Konsistorium,

Anledning af et Andragende, hvori Universitetets Kvæstor

beg] ærede sig meddelt Direktionens Resolution for, hvorledes der i Henseende

til Regnskabsførelsen skulde forholdes med den Del af de Fuirenske Legat-

hvorved bifaldes — i

renter, som ifølge Direktionens Skrivelse af 10. Juli 1838 skal tilfalde Naturalie-

kabinettet, med Hensyn til, at bemeldte Rentebeløb efter Direktionens Skrivelse

af 28. Sept f A. skal af Legatets Eforus indbetales til Kvæsturen , og at

der i Universitetets Bøger ikke existerer nogen Konto for Universitetets

Naturaliekabinet , efterat

akademiske Fond — , at

dets Kapital er blevet inddraget til Fordel for den

de omhandlede Legatrenter krediteres det grevelige

Moltkeske, Universitetet tilhørende Naturaliekabinet. f

(Univ. Arkiv.)

Nr. 7. Kons. Skr. af 25. Febr. 1863 til Eforus for Thomas Fuirens

Legat, hvorved meddeles, at følgende Regler for Bortgivelsen af Legatet efter

Forhandling med Eforus samt det filosofiske og det lægevidenskabelige Fakultet

ere vedtagne: at det ved enhver Vakance bekjendtgj øres., at Legatet kan søges

baade af Medicinere og Filologer, at Legatet tildeles 1 Filolog for hver 2

Medicinere, og at^ saafremt der med Hensyn til Bortgivelsen maatte finde

Meningsulighed Sted mellem det filosofiske Fakultets Dekanus paa den ene

Side og det lægevidenskabelige Fakultet paa den anden Side, bliver Sagen

at indstille til Konsistoriums Afgj øreise. ff)

(^Univ. Arkiv.)

Nr. 8. Decision af 23. April 1866 til Thomas Fuirens Legats Eforiregnskab

for 1865, at Stipendiaternes Navne for Fremtiden blive at indføre

i Regnskabsprotokollen.

(Eforiprot.)

*) Selmers Aarb. f. 183 S S. 116.

**j Konsistorium havde gjort opmærksom paa, at Univ. Dir. Skr. 14. Nov. 1837, torsaavidt

den henlagde '/s af de Fuirenske Legater til Anatomikammeret, ikke stemmede

ganske med Fundatserne for de to mindre Afdelinger af Legatet , af hvilke kun den

ene var givet til det senere afbrændte Anatomihus, forsaavidt det medicinske Fakultet

der holdt sine Samlinger, men iøvrigt til Kunst- eller Raritctskammeret, hvortil den

anden ligeledes var skjænket , saavelsom til Observationer, jfr. Selmers Aarb. f. 1838

S. 116.

**') Selmers Aarb. f. 1838 S. 116—17.

t) Selmers Aarb. f. 1840 S. 39.

tt) Lindes Medd. f. 1857—63 S. 573.

More magazines by this user
Similar magazines