Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

290

Gluds Legat.

Ilolinans Fund. I S. 389— 92, Jansoiis 13eskr. S. 23, Nycrups Ellerr. S. 30—31, Engelstoft

Annaler f. 1809 II S. 83 og f. 1812 S. 191, Scheels KoU. og Stip. S. 37—38.

Ved Gavebrev af 13. Marts 1755 skjænkede Klokker ved Frue

Kirke Niels Glud 1000 Sletdaler = G66 Edl. 4 Mk. Kour. til et

Legat for Hegensalumner. Den aarlige E,ente deles lige mellem „S*^®

fattige Gudfrygtige og skikkelige Studiosi", som „have deris Loge-

mente paa Regentzen". Studenter, dimitterede fra Horsens Skole,

have Forret. Legatet kan oppebæres, saalænge Stipendiaterne opholde

sig paa E-egensen „og sig sømmelig forholde". Eforus, som udnævner

Stipendiaterne, er den første theologiske Professor.

Legatets Kapital udgjorde den 1. Jan. 1889 1210 Kr. 93 0.

Hver Portion udgjør 23 Kr. 46 0. aarlig.

Bilag. Nr. 1^ Gavebrev af 13. Marts 1755.

Co2)ie.

I Dend Allerhojeste Tre-Eenige Guds Nafn, og til hans ære alleene,

samt fattige og Gudfrygtige Studenteres Tarv i fremtiden, haver ieg imderskrevne

Niels Glud (til en erindring om de utallige prøver, hvilke ieg fra min

Ungdom af, indtil denne Dag, har haft paa Guds forunderlige forsyn, særdelis

da ieg i mine Ungdoms aar, opholdt mig her ved det Kongel. Universitet, hvor

ieg, i eendeel aar, uforskyldt oppebar mange Velgierninger, som ieg endnu

med meegen Taknemmelighed erindrer og skionner paa) Besluttet, af den

Velsignelse, hvilken det har behaget den Naadige Gud at forunde mig, at

skienke og give, som ieg og ved denne Fundation, skienker og giver, 1000

Slette Daler eller 666 Rixdlr 4 ^, hvilke Sex Hundrede Tredsindstijve og Sex

Rixdaller Fire Marli, ieg underdanigst Beder at Mdgnif: Acad: JRector og Professores

særdeelis in FacuUate Theoloc/ica, som nu ere og herefter komme,

behagel: vilde antage og besørge paa Rente forsvarligen udsatte, Lige med

andre til den Studerende Ungdoms Beste legerede Capitaler. Af saadan Capital

666 Ed^' 4 ^ Couranty som ieg enten strax, om forlanges, eller og til nestkommende

ll*'^ Junij, imod et herpaa tegnet Beviis, fra mig leverer, skal 2'^^

fattige Gudfrygtige og skikkelige Studiosi nyde den aarlige Bente, hvilken

leveres dennem i

2'^^' Terminer, neml: til hver 11*^ Junij og 11**^ Decemb'* hver

gang den halve deel, som ieg underdanigst beder, at nu værende og efterkommende

Summe Venerahilis Theologice Professor Primarius vilde have dend

godhed og umag til Dennem at levere, og derfor, i een dertil indrættet Bog,

tage Eenhvers Qvittering. Saadanne 2^*^ Studiosi skal have deris Logemente

paa Begentzen^ og det i de 2*^^ Kamre, i den 4*^^ inspections nederste etage^ paa

venstre Haand, naar mand kommer fra Gaarden, hvor paa Døren skal være

tegnet Nr. 1 og forhen har været kaldet inspectors^ Kammer, sammesteds ieg

i eendeel Aar, self har logeret og haft Huusslye. Liigeleedis skal de 2'^*^

Studiosi, som frem for andre, maa antages at nyde dette Legati Benter, have

deponeret fra Horsens Scliole i Aarhuus Stift (hvor ieg selv i min Ungdom har

freqventeretj naar nogen derfra findes, og om deris Skikkelighed og flittighed

medbringe og fremviise Deris JRectoris gode vidnesbyrd, som ieg og underdanigst

vil have mig den friehed Gunstigst udbedet at ieg, saalenge det endnu

maatte behage den Naadige Gud at unde mig livet, Self, ved forefaldende

Vacance, maa dispensere over dette Legati Ben ter, for saavit, at mig Gunstigst

maatte tillades, at indlegge paa bemeldte Kamre, hvem ieg self finder for got,

naar Personerne i alt øvrigt findes Gudfrygtige, fattige og skikkeUge. Til

hvilken ende ieg da herhos underdanigst vil have mig udbedet, at en meeget

More magazines by this user
Similar magazines