Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

291

fattig, men derhos flittig og skikkelig Studiosus ved nafn Peder Stauning, som

paa nogen tiid har opholdt sig her ved Universitetet, maa være den første,

som til saadant Legati Renter at nyde, maatte antages, hvorhos tillige erindres,

at bemelte Peder Stauning^ i henseende hånd er mig bekiendt for en Gudfrygtig

og skikkelig Person, foruden hånd er fattig og mig nær paarørende.

Alleene maa nyde og oppebære den heele Rente af den fulde Capital, i de

forbemelte 2^^^ fastsatte terminer, og det uden nogen Deeling, saalenge hånd

bliver logerende i bemelte Kamre paa Meqentsen: Men naar hånd bortkommer

eller udflotter derfra, da skal den aarlige Rente, som meldt er i 2*^^ terminer^

aarlig uddeeles til 2^^ Alumnos, som da paa Kamrene blive indlagde, af hvilken

Rente de da nyde, hver for sig, den halve Deel, og beholde samme saalenge

de paa bemelte Kamre forblive og sig sømmelig forholde. Af denne

Fundation haver i eg udfærdiget tvende ligelydende Originaler, af hvilke den

eene stedse skal forblive hos Summe Venerahilem Theologiæ Professorem Primarium,

som nu er eller efterkommer, som ieg og underdanigst beder, at mig

maatte tillades en ligelydende gienpart deraf i liegentz-Bogen at indføre.

Den anden som ieg ligeleedis underdanigst beder maatte blive paategnet, at

indbemelte Capital rigtig af mig er udbetalt, bliver i min forvaring saalenge

ieg lever, og efter min dødelig afgang, hos den ældste af mine nærmeste

Arvinger. Til ydermere Bekræftelse haver jeg denne Fundation, med eegen

haand skrevet og underskrevet, samt mit sædvanlige Signete hos trokt.

Kiøbenhafn d. 13^^« Martij 1755.

N. Glud,

(Legati Gludiani Kvitterings-Bog pag. 1 — 3.)

Nr. 2. Kons. Skr. af 14. Jan. 1881 til Eforus, at en Regensalmnnus

som havde nydt Stipendiet i 3 Aar som ordinær og i 1 Aar som extraordinær

Regensalumnus, fremdeles maa nyde det i det halve Aar, for hvilket hans

Regensbeneficium er blevet forlænget*).

Griis' Legat.

(Univ. Arkiv.)

Hofmans Fund. I S. 218—227, Jansons Beskr. S. 19, Badens Univ. Journal f. 1797 S. 68—73,

Engelstofts Annaler f. 1812 S. 192, Scheels Koll. og Stip. S. 85—87.

Etatsraad og Envoyé extraordinaire i Holland Nicolas Griis

bestemte i Aaret 1745, at en Kapital paa 4000 Rdl. Kourant efter

hans Død skulde tilfalde Universitetet, saaledes at Renterne af den

større Del i sin Tid skulde anvendes som Stipendium for Studerende.

I Henhold til Reskr. 3. Febr. 1747 blev der af Etatsraad og Professor

Hans Gram, der paa Giverens Vegne opbevarede Kapitalen, i Febr.

1748 forfattet en Fundats for Legatet, ifølge hvilken Renten af 3000

Rdl. skulde anvendes til Underhold for Giverens svagelige Brodersøn,

Student Eskild Griis, saalænge denne levede, medens Universitetet

efter hans Død vilde faa Raadighed over Kayjitalen til de i Fundatsen

nævnte Øjemed. I Aaret 1797 afgik Brodersønnen ved Døden, og de

aarlige Renter af den fulde Kapital blive nu at anvende paa føl-

gende Maade:

*) Univ. Aarb. f. 1880- -81 S. 1152.

37'

More magazines by this user
Similar magazines