Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

292

Renten af 3000 Rdl. — der i Fundatsen er beregnet til 5% —

bliver, efter det i denne fastsatte Forhold, jfr. Kons. Skr. 18. Juli 1837,

at anvende saaledes, at ^Vi5 tilfalde „fire skikkelige og i fundamentis

studiorum vel forfremmede Studiosos", Vie Eforus og Vis syge Stu-

denter. De 4 Studenter bør vsere trængende og skikkelige, „ihvorvel

Fattigdom i sig self bør ingentiid hafve nogen Præference, nisi ceteris

paribus". De skulle baade ved Examen artium og den filosofiske

Prøve have „obtineret de allerbeste Characteres for profectu in Litteris

humanioribus , som

ere Lingva Latina, Lingva Græca, Antiqvitates,

Geographia & Historia. Ofveralt maae ingen, der jo hafver optime

eller det allerbedste Mærke-Tegn for Latinis , og

lige saaledes for

Græcis, nogensinde admitteres til dette Stipendium at nyde, anseende,

at disse tvende Sprogge, og den Kundskab, de ældste Grækiske og

Romerske Skribentere i deres eget Maal grundigen at forstaae, er den

sande Lærdommens Grundvold, og den rette Clavis Eruditionis &

Doctrinæ." I de andre til disse Examiner hørende Fag bør de vel

ogsaa have „sømmelige Characteres" , men

Laudabilis er ikke nød-

vendig. Stipendiet, der udgjør 43 Kr. 04 0. aarlig, nydes i 2 Aar.

Eforus skal have Indseende med, at de „flittigen excolerer bemeldte

Studium Philologiæ Latinæ & Græcæ, for derved at giøres desto skikke-

ligere og beqvæmmere til de Høyere Videnskaber, være sig Theologie,

Jurisprudentz eller Medicin". Eforus skal være en „Professor Phi-

lologiæ, enten Latinæ eller Græcæ, nemlig hvilken af disse tvende,

som ældst er in munere Professorio". Dog skulle begge „stædse være

udi E-aad og Samfund med hinanden, i at vælge Candidatos Stipendii,

og dennem til Consistorii Approbation at foreslaae". Vederlaget til

Eforus udgjør 28 Kr. 56 0. aarlig. Som Sygeunderstøttelse uddeles

aarlig 14 Kr. 32 0. til „et par siuge og sengeliggende Studentere".

Renten af 1000 Rdl. „tilhører alene Professoribus , og kommer i

deres aarlige Distributz, paa samme Maade, som Bockenhofferianum

nemlig til et Taknemmeligheds Tegn, og en heel billig Erstatning for

de gode Herrers paatagne Møye, forsorg samt Ansvar for Capitalen

og Fundationens Holdelse".

Legatets Kapital udgjorde den 1. Jan. 1889 5549 Kr. 39 0.

Bilag. Nr. 1. Reskr. af 3. Pebr. 1747.

Friederich den Femte af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, de

Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken,

Greve udi Oldenborg og Delmenliorst.

Vor Bevaagenhed tilforn. Som Os allerunderdanigst er bleven fore-

stillet en fra Dig Efatz-^SL&å Hans Gram til Os under 14de Decembris nestafvigt^

indkommen Memorial, anlangende en Capital som Vores forrige Envoye

Extraordinaire udi Holland afgangne Nicolai Griis udi Aaret 1745 havde

under Din Disposition ladet hensette, for Renterne deraf at anvende til en

More magazines by this user
Similar magazines