Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

295

erboldue. Saa liafver jeg, i Guds Navn, denne min Pligt ikke længere vildefc

opsætte, men samme nu liermed efterkommer og fuldbyrder, som er, en

Fundatioii paa Capitdl fire Tusinde Rigsdaler Couranf^ efter saadan Project

at indrette, som jeg forhen til den Sal. Envoyé hafde skikket, og hånd kort

for hans Død, ja i sit sidste Bref til mig, i alle Maader hafde cqjjn'oheref^

og bedet Fiwdafionen udi slig Form i Stand at bringe. Og blifver da samme

Fundailon^ i Ord og Mening, som følger:

1. Eftersom dette SI. Fnvotjé Hr. Nicol. Griises velmente forsæt og

Dessein hafver fornemmeligen taget sin Oprindelse fra een hans Broders Søns,

Studiosi Eslild Grliscs svagelige Tilstand, (hvorom saameget mindre behøfves,

her vidtløfttigen at fortælle, som dsrom en noksom udførlig Beretning, grundet

paa mit allerunderdanigst Indgifvende, findes i det kongl. Allernaadigste

Bescript 2ii 3. Fchr, 1747.) Saa blifver Fundafionens første Arflkel denne,

at Hector og Professores i det Kongl. Universitet, ville, efter Deres til mig

An. 1746 i Junio giordte Løfte, imodtage den Ccipitcd Tre Tusinde Rigsdaler,

som jeg hermed udi trende det Kongl. Vestindiske og Guineis'kQ Compagnies

OhVigationer, der ere løskyndigede at skal betales næstkommende 11. Junii

1748. fremlægger; og at de Høytærede Herrer Rector og Professores ville for

samme Capitcds Udsætning paa Kente drage ald muelig Omsorg, med den

Troskab, som de til alle andre slige publiques fonds stædse hafve udviist og

udvise; Dernæst, at de ville være som Ofverformyndere for SI. Fnvoyéens

Svage Broder Søn Eskild Griis, til hvis Ophold Renten af disse 3000 Rdlr.

er destineretj og at samme Rente maae aarligen af Dao Quæstore vorde erlagt

til den, som egentligen fører Curatelam for bem*^ Eskild Griis. Hvilket

Curatel saasom jeg hidindtil hafver haft, og draget ald Omhue for denne

svage Persons forsørgning med Klæder og føde, hafvende hannem indtinget

hos en skikkelig Præst i Jylland, Hr. Jørgen Hanssøn Bang i Balle, Sognepræst

til Bresten Kirke, (hvis med mig herom indgangne Contract herhos in

Originali følger,) saa vil jeg og samme endnu gierne continuere, saalænge

Gud forunder mig Lifvet. Men, efter min Afgang, hafver jeg dertil udseet

og udvaldt min kiære Collegam, Professorem Lat. Ling. cG- Eloqiientiæ IL P''

Johann Peter Anchersen, som jeg ynsker og haaber at skal med en god Villie

succedere mig i samme Omsorg, og oftbem**^ svage Eskild Griises foromskrefne

Nødtorfft paa beste Maader sig antage. Efter Velbem*^ H. Prof. Anchersen

tilfalder samme Curatel og Ephoria Professori Græcæ lAngvæ; og efter denne

igien Professori Eloqiientiæ Latinæ, udaf Aarsage, som herefter videre skal

ommældes.

2. Naar Contracten med H. Jørgen Bang i Balle, enten formedelst hans

Opsigelse, (som hånd hafver sig forbeholden,) eller ved hans Død ophører,

maae Ephorus, efter Raadførsel med Consistorio, være betænkt paa et andet

lige skikkeligt og anstændigt Stæd, til Personens Eskild Griises Underholdning

enten det kand blifve i Jylland eller i hvad anden Danmarks Provintz det

motte være, alene at det ikke blifver i nogen Kiøbstæd, men paa Landet,

og i en ærbar og fornufftig Præstemands Huus. Om Prisen kand vel ingentid

noget vist fastsættes ; men maae ankomme paa Tidernes og Stædernes

Leylighed, samt Epjhori og Consistorii Gotbefindende; Eftersom dog de 3000

Rdlrs. Rente ere alene til bem**^ Eskild Griises Nødtørft, medens hånd lefver,

destinerede. Men, hvis der, ved Regnskabets Aflæggelse, som skeer hvert Aar

in Septemhri, skulde være blefven noget Ofverskud fra Udgifterne, (forstaae

naar den svage Persons Klæder, føde, opvartning, samt Ephori paa Correspondentz

giordte Bekostning, vare gotgiorte,) da hafver den Sal. Envoye

vildet, at sligt skulde være for Ephoro og hans Haandskrifver eller Tiener,

og dersom Summen skulde gaae ofver 20. Rdlr., da at gifves til en sengeliggende

Studiosum,

3. Det fierde eUer sidste Tusinde Rigsdaler, som mig nu for kort siden

er tilkommet fra SI. Envoyé Griises Sterfboes forvalter og Executore, fremsender

jeg og nu hermed in natura til de høystærede Herrer Bectorem og

Professores, med allertienestl. Begiæring, at de motte nu straxen imodtages,

og ved første Leylighed paa Rente vorde udsatte. Samme 1000 Rdlrs Rente

More magazines by this user
Similar magazines