Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

296

tilhører alene Professorihfrsj og kommer i deres aarlige Distributz, paa samme

Maade, som Bockcnho/ferianum, nemlig til et Taknemmeligheds Tegn, og en

hecl billig Erstatning for de gode HeiTers paatagne Møye, forsorg, samt

Ansvar for Capltulcn og Fundatlonens Holdelse.

4. Naar KsJcild Griis eengang ved Døden er afgangen, da hafver Sal.

Envoijf'C/i 11. Oriis (ipjnoheret og foranstaltet saaledes, at udaf de Tre Tusinde

Rigsdaler skulde funderes bestandige og ævigvarende Stij^endla, til fire skik-

kelige og i fandamentls studionim vel forfremmede Studiosos ved det kongl.

UfNrersifef; og det saaledes, at hver af dennem bekommer aarligen Tredive

Rigsdaler Courant: Ephonis nyder for sin innpedion og Umage 20. Rdk. Cour.

og de 10 Rdlr., som af Renterne ofverblive, at være til et par siuge og

sengeliggende Studenfere Angaaende de fire Sfq^endlarios, da maae samme

ingenlunde vælges eller antages i flæng, i sæ-r blot alene efter de tvende

almindelige Egenskaber, Fattigdom og Skikkelighed; men, foruden dennem,

(ihvorvel Fattigdom i sig self bør ingentiid hafve nogen Præference, nisl

ceteris parihus^ naar her sigtes til forbedring in re puhllca Utterariay) maae her

nøye paasees, og gandske oprigtigen i Agt tages efterfølgende Condlfioner : (1.)

At de baade til Depositsen^ saa og fornemmeligen siden in Examitie Fhilosophico

maae hafve publice obtineret de allerbeste Characteres for profectii in

Liiteris hionanioribus, som ere Lingva Ldfina, Lingva Grceca, Antiqviiates,

Geograpliia & Historia. Ofveralt maae ingen, der jo hafver optime eller det

allerbedste Mærke-Tegn for Lafinis^ og lige saaledes for Græcis, nogensinde

admitteres til dette Stipendium at nyde; anseende, at disse tvende Sprogge,

og den Kundskab, de ældste Græ,kiske og Romerske Skribentere i deres

eget Maal grundigen at forstaae, er den sande Lærdommens Grundvold, og

den rette CJnvis Erudifionis & Doctrinæ. Vel bør det dennem ogsaa, at

hafve sømmelige Characteres for de Philosopliislce Præceptis; men langt fra ey

med slig fordenhed; Saa at, om de end udi eet og andet Fhilosophisk Præcepto

ikke stode den Prøve, til at erholde Laudabilem, skal dog saadan

Mangel ikke være dennem hinderlig til at naae Stipendium^ hvilket fornemmeligst

er henlagt og destineret til nogen Opkomst og Vedligeholdelse af de

gode og sande Lærdommens Fundamenter. (2.) Skal enhver Alumnus nyde

det i Tu Aars Tid efter hinanden, og ikke længere end i bemældte 2 Aar;

paa det at des flere velartende unge Mennisker dertil kunde hafve Haab, og

opmuntres til samme at aff'ectere. (3.) Skal ingen trykte Sp>ecimina derfore af

Alumnis fodres ; helst det er kuns en liden Belønning for de Specimina^ som

ere alt aflagte; Men Ephorus maae hafve med dennem nøyagtig Indseende, at

de fremdeles flittigen excolerer bem**^ Studium Philologiæ Latinæ. d' Græcæ,

for derved at giøres desto skikkeligere og beqvæmmere til de Høyere Videnskaber,

være sig Tlieologic, Jurisprudentz eller Medicin, hvortil de self hafve

Lyst og incUnation. (4.) Skal dette lidet Stipendium ikke være noget andet

Beneficio Academico til Hinder, som bemældte Alumni kunde ellers tilgelange;

saa at de end ogsaa tillige med, eller siden efter kunde ligefuldt nyde Begentsen,

Beneficio Mensæ Begicc, Frisers, Schcclers, WalcJcendorffes eller Borchens

Stipendiis,

5. Ephorus for bemældte Stipendium Griisianum skal stædse være en

Professor Philologiæ, enten Latinæ eller Græcæ ; nemlig hvilken af disse tvende,

som ældst er in munere Professorio, naar Skifte falder, og som tillige vil og

kand med god føye antage sig denne Curam. Thi det skal og staae hannem,

som det ordentligen tilfalder, frit for, at ofverdrage det til sin Collegam ;

ligesom ham og skal være tilladt, naar ham ey længere siunes at ville self

forestaae denne Ephoriam. Dog skulde disse tvende Professorcs, Latinus og

Græcus, stædse være udi Raad og Samfund med hinanden, i at vælge Can-

didatos Stipendii, og dennem til Consistorii Approhation at foreslaae; og dette

sidste i den Henseende, om noget paa Candidatorum Lefnets Opførsel og

mores skulde kunde siges, der kunde være andre iblant Professorcs kundbart;

Thi hvor saadant fandtes beviisligt, bør en Candidatus haud honæ notæ aut

famæ ey at antages, men en anden i hans Stæd foreslaaes ; Ligesom og

enhver, der udi sit Biennio falder til Liderlighed, straxen bør udelukkes.

More magazines by this user
Similar magazines