Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

297

Fjphorus udtæller til Aliimnos Pengene i tvende Terminer, halfparten

efter 11. JanU ved S* Johannis Tid, naar Renterne ere indkomne, og den

anden halfve Deel til 11. Decemhris: og lader hånd sig derfor i en egen ind-

rettet Bog, (udi hvilken denne Fundation foran skal findes rigtigen afcopieretj)

ndaf hver Almnno egenhændigen qvittere. Og skal Regnskabet udi samme

Bog indført hvert Aar in Septemhri fremlægges og afhøres in Consistorio,

6. Da nu dette ofvenskrevne hafver Ord til andet været saaledes forfattet

udi det Udkast, som jeg in anno 1746 om Sommeren sendte til den

Sal. Envoyé Griis, og hvormed han udi sit Svar til mig ikke længe for hans

Død gaf tilkiænde sig at være fuldkommen fornøjet; og bad mig derefter at

skikke sig en Fundation i fordehita conciperet^ som hånd self med egen

Haand vilde reenskrive og forsegle; saa hafver jeg ey heller i nogen Maade

kundet derfra vige ; allerhelst Deres Kongl. Maf^ Allernaadigste JRescript mig

udtrykkeligen paalægger og befaler, selfsamme Project at følge. Thi maae og

skal denne af mig her forfattede og underskrefne Fundation^ være, udi følge

af Allerhøystbem*^ Kongl. Bescript ^ af samme Kraft og Gyldighed, som om

den udi Sal. Envoyé Griises lefvende lifve var blefven forfærdiget og af

samme self underskrefven. Hvorfor jeg og allertienestligst beder, og fasteligen

forhaaber, at de Høystærede Herrer Hector og Professorer antager den til

ubrødelig Holdelse, for dennem og deres Efterkommere, udi alle og enhver

dens Artikler og Ptmcter, den mindste med den største, saaledes som de for

Gud i Himmelen , for Deres Kongl. llajestet, og for deres egen Ere og

Embeder, med en god Samvittighed ville ansvare.

7. Endelig blifver endnu, efter Allerhøystbem*^ Deres Kongl. Maj^

Bescript^ hertil indført, at, eftersom oftbem*^ Fundator afg. Envoyé Griis hafde

udi et Testamente som hånd i den Haag an. 1742 in SepP' oprettede, legueret

en Del af sit Bibliotheque til det Kongl. Universitet i Kiøbenhafn; Men hånd

siden i de følgende Aaringer, er geraaden paa anden Disposition at gi øre, —

nemlig samme Deel af sit Bibliotheque at gifve til det Adelige Academie i

Sorøe; hvilket saavel med adskillige hans egenhændige Brefve til de kongelige

Ministres i Conseillet^ som ogsaa udaf hans sidste Aars Correspondence

med mig fuldkommeligen er beviist; Saa skal og denne udaf hannem giorte

forandring være udi sin fulde Kraft; Og den Andeel af hans Bibliotheque

som hånd i Testamentet af An. 1742. hafde destineret til Kiøbenhafns Universitet^

nu være og forblifve det Kongl. Adelige Academie i Sorø tilhørende. —

Denne med min egen Haand skrefne Fundation^ hafver jeg med min Haands

Underskrift og mit sædvanlige Signetes Hostrykkelse stadfæstet. Datum

Kiøbenhafn d... Februarii An. 1748.

Hans Gram.

L. S.

(Originalen paa Papir i Univ. Arkiv, Nr. 59.)

Nr. 3. Kons. Skr. af 18. Juli 1837 til Eforus for Griis' Legat om

Fordelingen af Legatets Renter.

Foranlediget af, at faste Regler i Følge Hr. (Tit.) Forklaring i behagelig Skrivelse af

7. d. M. ikke altid ere fulgte med Udbetalingen af Renterne af det Grisiske Legat, der efter

Fundatsen skulde uddeles dels som Stipendium til 4 Studerende, dels til Eforus som Godt-

gjørelse for Inspektion og Umage, dels som Understøttelse til syge Studenter, har Hr. (Tit.)

som Eforus for Legatet henstillet til Konsistoriums Approbation: 1. at Renterne af Legatet

maa, uden Hensyn til, at deres Beløb nu ikke er det oprindelige, fordeles saaledes, at Forholdet

mellem Andelen til Stipendiat'jr, Eforus og syge Studenter bliver det samme, efter

hvilket det oprindelige Rentebeløb skulde fordeles ifølge Fundatsens Bestemmelser, nemlig

til 4 Stipendiater til lige Deling '^/js, til Eforus ^/is og til syge og sengeliggende Studenter

'/n; 2. at af de aarlige Renter, nu li)3 Rdl. U Sk. Sølv, kun 100 Rdl Sølv fordeles efter

forbemeldte Forhold, men Resten forbliver pr. Kasse som et lidet Residuum, for dermed at

afholde en eller anden. Legatet vedkommende tilfældig Udgift, dog at, naar der maatte være

opsparet en Beholdning af 25 Rdl., der om dens Anvendelse sker Indstilling af Eforus, og

3. at forrige Efori (Tit.) Tilgodehavende, 4 Rdl. 69 Sk., udredes ved den forestaaende Uddeling,

dels af bemeldte Residuum, dels ved Dekourt i de Summer, der skulle uddeles.

Konsistorium skulde i denne Anledning tjenstligst tilmelde Hr. (Tit.)

til behagelig Underretning, at Konsistorium bifalder, at med Udbetalingen af

Universitetets Legater. ^g

More magazines by this user
Similar magazines