Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

299

Cancelliesecretair KjiucI Gotfred Groth under 12*^« Jamiarll d. A. affattet Fimdation

for et til Bedste for Regentsen oprettet Legat, saaledes lydende:

„Som et erkjendtligt Taknemmeligheds Offer paa Videnskabernes Alter,

„og til et stedsevarende Minde blandt de yngre Studerende om den for hele

„Dannerfolket og dets høistelskede Kongehuses saa frydefulde og følgerige

„Formælingsfest, som Kjøbenhavns Universitet saa høitideligen feirede, ønsker

„jeg underskrevne, Cancelliesecretair Knud Gotfred GrotJi^ i levende og taknem-

„melig Erindring af den tidlige Understøttelse og de mange Velgjerninger,

„som jeg paa min academiske Bane har Hans Exellence Hr: Geheimestats-

„minister Ove Mallings gunstige Bevaagenhed og saamange academiske Læreres

„Yndest og hædrende Anbefalinger at takke, at oprette et Legat af 600 r^^

„Sølv i Kongelige Danske 4 pet. rentebærende Obligationer, til Bedste for

„Begentsen, denne Fierde Christians Kongelige Veldædigheds Stiftelse, hvor

„jeg selv i flere Aar fandt Bolig og Hielp til mine Studiers Fuldendelse og

deraf flydende Held i Livet. Jeg ansøger derfor herved underdanigst om,

„at den Kongelige Direction for Universitetet og de lærde Skoler, der med saa

„megen Varme og Omhu vaager over Universitetets og dets Indretningers

„Fremme, ogsaa vil skjænke dette Legats Oprettelse sin formaaende Forsorg

„og gunstige Vehdllie ved at erhverve Hans Majestæts allernaadigste Confir-

„mation paa følgende allerunderdanigst affattede Bestemmelser for samme."

§ 1. „At det maa føre Navn af: Legat, oprettet til Bedste for Begent-

„sen, i Anledning al Deres Kongelige Høiheders, Prinds Frederik Carl Chri-

,^stians og Prindsesse Wilhelmine Marias høie Formælingsfest Alle Helgens-

„dag Aar efter Christi Byrd 1828.

§ 2. „Til at erholde dette Legat skal udfordres, at den Ansøgende

„skal være Alumniis Domus Begiæ, samt til sin første og anden Examen have

„erholdt Hovedcharacteren Laudabilis, uden en ringere Character i nogen

„Videnskab end Haiid illaudahilis.

§ 3. „Legatet skal kunne nydes i 3 Aar tilende, om Legatarius end

„imidlertid skulde flytte ud i Byen, eller erholde Plads paa et af de tre

„andre Collegier, Skulde efter dette Trienniums Forløb ingen Qvalificeret

„melde sig med Ansøgning, da skal, naar Omstændighederne tillige maatte

„tale derfor, Prolongation endvidere kunne tilstaaes paa to Aar.

§ 4 „Til varig Amindelse af min uforglemmelige Lærer, Hr. Professor

„og Bector Worm i Horsens^ Ridder af Dannebrog, samt i taknemmelig

„Erkj endelse af de mange Goder, som her i den Kongelige Residentsstad

,,KiøhenJiavn ere blevne mig til Deel, skulle Legatets aarlige Renter skiftevis

„tildeles, den ene Gang En, som er demitteret fra Horsens Skole, og den

„anden Gang En, som er demitteret fra en af Skolerne eller Instituterne i

,^KiøhenJiavn. Skulde der, naar Legatet efter Tour tilfalder en HothersnesiensiSj

„ingen Alumnus fra Horsens Skole være paa Regentsen, som har taget sine

„Examina med i § 2 bestemte Characterer, skal en dertil qvalificeret Alumnus

„fra Aarhuus Skole istedet for ham udnævnes.

§ 5. „Dersom Nogen, som beviisligen maatte være af min Familie

„enten paa min afde Fader Simon Groth., Sognepræst i Holstebroe, eller paa

„min endnu levende Moder Dorthea Sophia Groth, fød Grøn, Deres Side,

„skulde attraae at erholde Legatet, da skal denne have Fortrinsret for enhver

„anden Medsøgende, uden Hensyn til fra hvilken Skole han er demitteret,

„og uden at han behøver at have eller søge om Plads paa Regentsen, kun

„at han har taget sin første og anden Examen med de Characterer, som § 2

„bestemmer.

§ 6. „Hvis ved indtreffende Vacance ingen competent Ansøger melder

„sig, blive Renterne at oplægge, og at tildele den Første, som med de

„bestemte Qvaliteter anholder om Legatet dog at Aanden af § 3 stedse tages

„til Følge.

§ 7. „Alt dette Legat vedkommende skal afgjøres .if det høiærvær-

„dige theologiske Facultet, som Regentsens Direktion, og enhver indtræffende

38*

More magazines by this user
Similar magazines