Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

300

„Vacance stedse bekjendtgjøres den 1«*«' November^ til fornyet Minde om den

„høie Anledning, i hvilken det er stiftet."

Kjøbenhavn d: 12*^ Januarii 1829.

K. G. Groth.

Ville Vi allemaadigst have bekræftet og stadfæstet, ligesom Vi og herved

bekræfte og stadfæste forbemelte Fundats i alle dens Ord og Puncter,

saaledes som den af ham er affattet og her indført. Forbydende alle og

enhver imod det som forskrevet staaer Hinder at gjøre. Givet i Vor Kongelige

Residentsstad Kjøbenhavn d. 14^«^ Martz 1829

Under Vor Kongelige Ilacmd og Segl.

Frederik B.

(L. S.)

Malling. Eothe. Engélstoft. Mynster.

C. G. Kali.

(Efter Protokollen for Regenslegaterne : Groths, Mullers, Windings og Nolds.)

Nr. 2. Univ. og Skole Dir. Skr. af 14. Apr. 1846 til Konsistorium,

hvorved bifaldes*).

1. at Luxdorphs Legat, stort 363 Rdl. 28 Sk., Mullers 181 Rdl. 63

Sk., Vindings 257 Rdl. 78 Sk., Nolds 578 Rdl. 93 Sk. og Groths 600 Rdl.,

hvilke altsaa tilsammen udgjøre 1981 Rdl. 70 Sk., overføres fra Kommimitetets

Hovedbog til Universitetets Legathovedbog, hvorefter disse Legater

blive at bestyre paa samme Maade som Universitetets øvrige Legater, saa

at ogsaa deraf erlægges den bestemte ^U pCt. til Universitetets Kasse

2. at Renten af Luxdorphs Legat, der efter Fradrag af bemeldte Afgift

afgives til Kommunitetet, saa vel som Kommunitetets Andel af Renten af

Stipendium domus regiæ, for Fremtiden føres til Lidtægt paa Kommunitetsbibliothekets

Konto og som Følge deraf kommer til Afgang paa Kommunitetets

Bidrag til bemeldte Bibliothek; 3. at Renterne af de 4 andre Legater

blive at udbetale umiddelbart til vedkommende Eforer, altsaa uden at passere

Kommunitetets Kasse, hvoraf følger, at denne Udgift udgaaer af Kommunitetets

Budgetter, og at dettes Renteindtægt formindskes med Renten af

de omhandlede, hidtil under Stiftelsens Kapitalformue indbefattede Legater;

4. at den saakaldte „Regensens Kapital", der i længere Tid har indestaaet i

Kommunitetets Kasse, og hvis nuværende Beløb er 385 Rdl. 92 Sk., føres

Stiftelsen til formelig Indtægt, dog med den udtrykkelige Bestemmelse, at

den senere skal restitueres, saafremt det i Tiden maatte oplyses, at denne

Kapital, hvis Renter ikke vides at have nogen særlig Bestemmelse, skulde

være et Legat, over hvilket Stiftelsen ej er berettiget til at disponere.

— i

(Univ. Arkiv.)

Nr. 3. Kons. Skr. af 11. Dec. 1849 til Eforus for Groths Legat, hvorved

Anledning af en Forespørgsel fra denne, af hvem Legatet skulde bortgives,

efterat der var indtraadt en Omordning af Regensens Bestyi-else — udtales,

at Sanmie antager, at bemeldte Legat for Fremtiden vil være at uddele af

Bestyrelsen for Kommunitetets Stipendievæsen.

*) Selmers Aarb. 1. 1846 S. 61-62.

(Univ. Arkiv.)

More magazines by this user
Similar magazines