Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

302

udreedes og betales ; Dcrnest skal mine efterladte Arvinger nyde til lige

deeling 50 Rd^ siger /Ialvfrcdirsindsftjt:e Rigsdaler Courant Kl: M: og Ole

Poulssen Broch, som i mange Aar haver haft mine Commlssioner udi hænde,

og mig altid til fornøyelse haver betient, skienker og giver ieg 200 Rd'

Croncr, siger 7'or Ifnndrcdc Rigsdaler Croncr, som udi den af hannem til mig

udgivne Pante obligation af dato W^ Junli 1708 skal decoio'terea^ og naar

hånd, efter min død, med en nye obligation paa fire hundrede Slettedaler

Cnmcr, eller Courant, med en billig Lage, samme indfrier, skal den være

mo^tlftceret; og skal hånd end videre bære ald vedbørlig omsorg for, at den

øvrige Capital, for betaling, kand blive inddreven, og naar den er indkommen,

skal hånd samme Capital udi en samlet Summa til Illiistrlsslmis Dominls Fro-

fessoribus levere, som hannem derfor fuldkommen skal qvitere, da de Capitalen

skal distribuere saaledes : Capitalen udsettes paa Rente og udi fire Aar efter

min død ikke røres Renterne, men Aar efter Aar til Capitalen legges, for den

at forhøye, og naar de fire Aar ere exsplreredie, skal Renterne. Capitalen i alle

maader uberørt, efter repartition til fire gudfrygtige fattige Studentere, som

enten fra Kiøbenhafns eller Helsingøers Skoler ere demltterede, til lige deeling

udgives, som skal Continucre udi fem Aar, saa længe de imidlertid ved deres

Studla contlmierer, men naar nogen af dem ved Døden afgaar eller til andet

public off'lclum forfremmes, da andre fattige Studentere deres Sted succederer,

og samme mit Beneficlo ved Succession i fem Aar paa lige maade nyder,

hvorimod de af Hector e Wlagnlfico og Illustrlsslmls Professorlbus skal tilholdes

en gang om Aaret ved 11 Junil tiden, en ret fuldkommen Dlspnitatlon at

holde saasom i Colleglo Medlco eller Elersiano brugehg er, paa hvad sted

eller i hvad Colleglo Ulustrissiml Professores det self maatte for got befinde

og tillade og skal den Professor, som constltueres til at bære omsorg for den

gandske Capltals Conservatlon og deeling, som meldt er, nyde aarlig for sin

umage Tgve Rigsdaler Croner ; forhaabende at Accadennets Patroner som enten

nu er, eller herefter maatte komme, de denne min velmeente Intention uden

nogen tillæg eller forandring, saaledes i agt tager som de for Gud agter at

ansvare; at dette forskrevne saaledes af mig er indgaaet, besluttet, ved min

gode fornuft og fuldkommen Villie, hvorefter mine Arvinger og andre Vedkommende

sig i alle maader u-iaiodsigelig skal rette og forholde, haver ieg

det til bekræftelse med min egen Haand underskrevet og mit Signet hostrykt,

samt venlig ombedet ædle H. Doctor Daniel Wagener og Chlrurgus Mon''

Jlenrlch Schalck med mig til vitterlighed vilde behage at underskrive og for-

segle. Kiøbenhafn den 16 Aprllls Anno 1720. Andreas Pederssen Gronljech

(L, S.J. Efter S'' Grønbechs egen begiering underskriver Vi til vitterlighed

jD; Wagner (L: S:) II: Sclicdck (L: S:): Da, saafremt forne^Tite Andreas

Pedetssen G-rønbech sig ingen Livsarvinger efterlader, ville Vi bemelte for-

skrivelse udi alle dens clausuler og pancter, eftersom den heroven indført

findes, allernaadigst have ronfnineret og stadfæstet, saa og hermed confirmerc

og stadfæste, dog Siette og Tiende penge samt ald anden Os tilkommende

Arvefalds Rettighed i alle maader uforkrænket. Forbydendes alle og enhver

herimod, eftersom forskrevet staar, at hindre, eller udi nogen maade forfang

at giøre under Vor Hyldest og Naade. Givet paa Vort Slot Kiøbenhafn den

26 Aprllls Anno 1720.

Under vor Kongd: Haand og Signet.

Friderich R.

D. Wibe.

(Originalen paa Papir i Univ. Arkiv Nr. 60.)

Nr. 2. Kons. Skr. af 27. Febr. 1847 til Eforus for Grønbechs Legat,

at det ikke kan anses overensstemmende med Fundatsen, at der skulde være

tillagt Kjøbenhavns og Helsingørs Skoler hver 2 Stipendieportioner, hvorfor

Fundatsen ej heller tilsteder, at der gjøres Forslag om Stipendiepladsernes

Reduktion til 2, hvorimod samtlige 4 Portioner ville blive at bortgive til

Studenter, der ere dimitterede fra Metropolitan skolen. Hvad angaaer Plad-

More magazines by this user
Similar magazines