Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

303

sernes Bortgivelse, da bør for Fremtiden derom af Eforus gjøres Indstilling

til Konsistorium*).

Gundelach-Møllers Legat.

(Professor Gundelach-Møllers Legat.)

Selmers Aarb. f. 1845 S. 41—42, Univ. Aarb. f. 1885—86 S. 77.

(Univ. Arkiv.)

Ved Testament af 11. Aug. 1880 fastsatte Kaptejn From Møller,

overensstemmende med sin tidligere afde Broders, Professor Grundelacli-Mø

liers Ønske, at en Sum af 10 000 Kr. efter hans Død

skulde tilfalde Kjøbenhavns Universitet til Oprettelse af et Legat til

det kirurgiske Studiums Fremme. Efterat Universitetet ved Testators

Død har modtaget Kapitalen, har Konsistorium under 8. Febr. 1886

forfattet en Fundats, der d. 13. s. M. ad mandatum er forsynet med

kgl. Stadfæstelse. I Følge denne bestyres Legatet, der benævnes

„Professor Gundelach-Møllers Legat" af det lægevidenskabelige

Fakultets to normerede kirurgiske Docenter, af hvilke den ældste

aflægger Regnskabet samt hæver og kvitterer for E^enterne. Af

Legatets aarlige Eenter uddeles af disse 2 Portioner, hver paa 180

Kr., til lægevidenskabelige Studerende, „hvis Studier love et heldigt

Resultat for den kirurgiske Videnskab". Kandidater have Fortrinsret.

Legatet nydes i 3 Aar. Det Overskydende af Renterne oplægges,

indtil Kapitalen har naaet en saadan Størrelse, at en ny Portion kan

uddeles af Renterne. I saa Fald skal det dog ogsaa staae Konsisto-

rium frit for at forøge de oprindelige Portioner i Stedet for at op-

rette nye.

Legatets Kapital udgjorde d. 1. Jan. 1889 10 500 Kr.

Fundats af 8. Pebr. 1886, konf. 13. s. M. Bilag,

Ved Testamente af 11. August 1880 har afde Kaptain From Møller

overensstemmende med sin tidligere afde Broder, Professor Gundelach-Møllers

Ønske blandt andet bestemt, at en Sum af 10 000 Kr skal tilfalde Kjøbenhavns

Universitet til Oprettelse af et Legat til det kirurgiske Studiums

Fremme. Efter at denne Legatkapital af Exekutor i Kaptain From Møllers

Dødsbo kontant er indbetalt i Universitetskvæsturen, har Konsistorium i

Overensstemmelse med de ved Testamentet givne Bestemmelser forfattet følgende

Fundats:

1. Legatet, der benævnes „Professor Gundelach-Møllers Legat", bestaar

af en Kapital paa 10 000 Kr., der for Tiden er anbragt i en 1ste Prioritets

Panteobligation. Det bestyres af det lægevidenskabelige Fakultets tvende

normerede kirurgiske Docenter, dog saaledes, at Midlernes Forvaltning sker

ved Universitetskvæsturen. Legatet behandles som en for sig bestaaende

selvstændig Formue, men for øvrigt efter de samme Regler som Universitetets

øvrige Legater. Regnskabet aflægges af den ældste af de kirurgiske Docen-

ter, der hæver og kvitterer for Renterne.

*) Selmers Aarb. f. 1847 S. 95.

More magazines by this user
Similar magazines