Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

18

§ 30.

Af Universitetets og Kommunitetets samlede Lønningssum lønnes

hvert af Medlemmerne af Stipendiebestyrelsen med et Beløb af200Kr.

Til Skriveri ved Stipendiebestyrelsen er der tillagt dem et Beløb

af 100 Kr. af samme Sum, af hvilken endvidere lønnes et Bud.

Regi. 11. Febr. 1848 § 13, L. 25. Marts 1871 § 8, Finansl. f. 1881—82.

/?. Extraordincere Understøttelser til islandske Lægestuderende

ved Universitetet.

§31.

Til islandske studiosi medicinæ et chirurgiæ, hvis Kommunitets-

beneficium er ophørt, kan der gives indtil 4 extraordinære Stipendie-

portioner paa 400 Kr.

Adgangen til disse betinges af, at de Paagj ældende i deres

Regenstid ved Flid og god Opførsel have gjort sig værdige dertil.

De bevilges af Stipendiebestyrelsen, efter indhentet Erklæring af det

lægevidenskabelige Fakultet og Regensprovsten, for 1 Aar; dog kan

Konsistorium under særegne Omstændigheder, efter Indstilling fra

Stipendiebestyrelsen, bevilge Forlængelse af Stipendiet endnu for

1 Aar. Udbetalingen sker maanedsvis og iværksættes af Regensprovsten.

Stipendiet bortfalder efter fuldendt Embedsexamen og kan foi tabes

efter de for Kommunitetets Stipendium gjæddende Regler.

Konsistoriam er bemyndiget til af det samlede bevilgede Beløb

undtagelsesvis at tilstaa enkelte af de ommeldte Studerende Under-

støttelsesportioner paa 500—600 Kr., naar der dertil efter Omstændig-

hederne findes særlig Anledning, og der til en saadan Forhøjelse,

formedelst Mangel paa Ansøgere til Understøttelserne, haves Midler

til Raadighed af det bevilgede Beløb.

UMskr. 2. Oktbr. 1860, jfr. UMskr. 17. Jan. 1866 og Finanslovene.

y. Understøttelser til Alumner ved det (jrønlandshe Seminarium..

§ 32.

Til 4 ved det grønlandske Seminarium antagne Alumner bevilges

der extraordinært 4 Stipendier af Størrelse som det ordinære Kommu-

nitetsstipendium (med Regens, forsaavidt Stipendierne ikke tildeles

Alumner i Grønland).

Regi. II. Febr. 1848 § 15 jfr. Reskr. 8. Maris 1737, Reskr. 8. Novbr. 1737, Reskr.

9. Oktbr. 1771, Reskr. 7. Juli 1773, Fund. 25. Juni 1777 § 21 b og d, Stip.bestyr. Skr.

5. April 1848 (Aarb. f. 1864—71 I S. 602 ff.), jfr. Finansloven f. 1865—66, UMskr. 22.

Febr. 1883, Finantsl. f. 1884—85.

More magazines by this user
Similar magazines