Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

306

Nr. 2. Univ. ogSkole-Direkt. Skr. af 25 Nov. I.S:i7 til Konsistoiium,

hvorved udtales, at det iiiaa anses lor ligtigst, at Renterne af det Hallingske

Legat, der bestyres umiddelbart al' Kvæsturen, og hvis Øjemed er Vedligeholdelsen

af et over Fundatrix og hendes Broder i Taarnby Kirke sat Monument,

ikke længer, saaledes som hidtil har fundet Sted, aarlig udbetales til

Graveren ved bemeldte Kirke, som maa anses forpligtet til uden særlig Godtgj

øreise at foretage den sædvanlige Afstøvning af Monumentet, men at de

sammenspares for i Tiden at anvendes til en saadan betydeligere Reparation

eller Afpudsning af Monumentet, som ved Fundatsen maa antages at være

tilsigtet.

(Kvæsturens Kopibog.)

Nr. 3. Underv. Min. Skr. af 28 Sept. 1889 til Konsistorium, hvorved

som Tillæg til den ved Skrivelse af 25 November 1837 fra Direktionen for

Universitetet og de lærde Skoler givne Bestemmelse angaaende Anvendelsen

af det af Jomfru Birgitte Halling stiftede Legat, fastsættes følgende

„Fra Udgangen af Aaret 1908 vil Renten af Jomfru Hallings Legat

tillige kunne anvendes til Forskjønnelse af Taarnby Kirkes Indre og

Forbedring af dens Inventarium. For saa vidt der i et Aar ikke bliver

Anvendelse for Renten, oplægges denne. De oplagte Renter kunne efter

Konsistoriums Skjøn ogsaa benyttes senere, dog at Kapitalen aldrig

synker ned under 400 Kr. Eforus for Kontoen til Landsbykirkernes

Forskjønnelse er tillige Eforus for ovennævnte Legal og gjør Indstilling

til Konsistorium om Renternes Anvendelse, efter indhentet Erklæring

fra Sognepræsten for Taarnby Kirke".

(Kvæsturens Arkiv.)

Hammerichs Legat.

Lindes Medd. f. 1849-56 S. 771—72.

Afdøde Agent Johannes Hammerichs Arvinger, Mag. art.,

Pastor Frederik Hammerich og Mag. art., Professor, Skolebestyrer

Martin Hammerich skjænkede i Aaret 1854, „i Erindring af deres

Forældres mangehaande Forbindelser i den danske Deel af Slesvig",

Universitetet en Kapital af 5000 Rdl. til Oprettelsen af et Legat for

Dimittender fra de slesvigske Skoler, som studere ved Kjøbenhavns

Universitet, navnlig ved det juridiske Fakultet.

Ifølge den af Konsistorium under 8. Febr. 1854 vedtagne Fundats,

konf. den 6. Marts s. A., saaledes som denne efter Slesvigs Fraskillelse

er forandret ved Skrivelser fra Legatstifterne af 20. og 25. Juni 1868,

bortgives Legatet „til indfødte Slesvigere, som ved Kjøbenhavns Uni-

versitet forberede sig til en Embedsprøve eller Magisterkonferens".

Det bortgives for et Aar med 4 Lodder, hver = ^U af Renten af den

skjænkede Kapital 10 000 Kr. (96 Kr. 87 0.) Det kan paa ny tildeles

den Samme, dog ej udover 3 Aar ialt.

De før Dec. 1853 faldne Renter danne en Oplægskapital , hvis

Renter indtil videre oplægges.

Legatets Kapital udgjorde den 1. Jan. 1889 10 500 Kr.

Bilag. Nr. 1. Fundats af 8 Febr. 1854, konf. 6 Marts s. A., for det Hammerichske

Legat for Studerende fra de slesvigske Skoler.

Efterat afde Agent Johannes Hammerichs Ai'vinger, Mag. art. Pastor

Frederik Hammerich og Mag. art. Professor, Skolebestyrer Martin Hammerich,

More magazines by this user
Similar magazines