Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

309

Gaard i Frederiksberg Bys Bredegade Nr. 13 med dens Have, Grund

og Tilliggende skjænkes til Kjøbenhavns Universitet under Konsistoriums

Bestyrelse , saaledes at den betragtes som et Kollegium med

Professorbolig. Denne sidste, der forudsættes at kunne indrettes i 1ste

og 2den Sal, bliver Gjenstand for Option „mellem Universitetets Pro-

fessorer" efter de samme Regler, der gjælde for Optionen af de

nuværende Friboliger og Huslejeportioner. De nærmere Forskrifter

angaaende Brugen af Boligen gives af Konsistorium. Boligens Inde-

haver er Kollegiets Eforus. Stuelejligheden og Bagbygningen tænkes

indrettet som Bolig for 10 Studerende, der udnævnes af Konsistorium

efter de samme Regler, som gjælde for Besættelsen af Alumnuspladserne

paa Yalkendorfs Kollegium, dog med følgende nærmere Bestemmelser.

De skulle fortrinsvis udnævnes blandt Studerende fra de 5 Menigheder,

til hvilke Testatrix og hendes afde Mand have været knyttede,

nemlig: Veierslev, Aidt og Thorsø (Aarhus Stift), Sevel i Ginding

Herred (Ribe Stift), Nørre Felding og Tvis (do.), Laastrup, Skals og

Nørre Rind (Viborg Stift) og Særslev (Fyns Stift). De skulle være

„Sønner af Gaardmænd, Boelsmæud eller bosiddende Husmænd og de

maa have nydt Undervisning i Sognenes rette, af Regjeringen fastsatte

og indrettede Almueskoler og være anbefalede af vedkommende Præst".

Melder der sig ikke nogen efter foranstaaende kvalificeret Ansøger,

besættes Pladserne med Studerende, der ere Descendenter af Sogne-

præst til Veierslev, Aidt og Thorsø i Aarhus Stift H. H. Hassager,

død 24. Juli 1834, og af Sognepræst til Sevel Menighed i Ribe Stift

Rasmus Hørning, død 1. Okt. 1831. Melder der sig heller ikke nogen

af disse, udnævnes Studerende fra de Stifter, hvori Sognene ligge, der

have faaet idetmindste 2den Karakter til Afgangsexamen.

Ejendommen bevares saavidt muligt uforandret, og navnlig maa

Intet frasælges til Private. Den nuværende Beboelseslejlighed i Bag-

huset bestemmes for en Portner, som antages at kunne lønnes af Havens

Produkter, efterat Eforus og Alumnerne overensstemmende med Testa-

mentet ere fyldestgjorte. Portneren dyrker hele Haven — derunder

indbefattet den særlige Del, der tillægges Eforus, og Forhaven, som

er til Alumnernes Afbenyttelse — og sørger for Renholdelse og Plant-

ning af Testatricis Gravsted paa Frederiksberg Kirkegaard.

Foruden Ejendommen er skjænket en Kapital paa 50000 Kr., der

skal forblive uangreben. Af Renterne af denne udredes Skatter og

Udgifter til Reparationer, Brændselshjælp for Eforus (50 Kr.) og

Alumnerne (20 Kr. hver), 40 Kr. til Anskaffelse af Aviser og anden

Lekture, eventuelt Tilskud til Portnerens Løn. Hvad der herefter

bliver tilovers, deles lige mellem Alumnerne som Bidrag til deres Under-

hold. Skulde Bidraget imidlertid overstige 80 Kr., henlægges det ovei>

More magazines by this user
Similar magazines