Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

310

skydende til en Reservefond til Afholdelse* af extraordinære Udgifter.

Konsistorium er bemyndiget til at lade en passende Forhøjelse af

Stipendiet finde Sted, forsaavidt det kan ske, uden at den fornødne

Sikkerhed ved en Reservefond lider for meget herved.

Testamentets Bestemmelser ere endnu ikke traadte i Virksomhed.

Bilag. Teslament af 2 Novbr. 1888.

Jeg undertegnede Pastorinde Dorthea Hassager fødtHorning, bestemmer

herved som min sidste Villie:

1. Til Minde om min høitelskede uforglemmelige Huusbond Carl Hassager,

Sognepræst for Særslev Menighed i Fyens Stift, hvem Gud i sin Viisdom

kaldte ved Døden den 8^^ December 1875 er det mit Ønske at skjænke efter

min Død til Kjøbenhavns Universitet under Consistoriums Bestyrelse, min

Eiendoms-Gaard beliggende i Frederiksberg Byes Bredegade under Nr. 13

med dens Have, hele Grund og Tilliggende, saaledes at den af det høie Consistorium

maatte betragtes som et Collegium med Professorbolig. Denne sidste

haaber jeg, at 1«*^^ og 2

More magazines by this user
Similar magazines