Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

312

opjsaa af dom, livem i:l R('jsosii])(']i(liimi er tildelt. Efuriii? udnævnes

af Konsistorium.

Legatets Kapital udgjorde d. 1. Jan. 18S9 1810 Kr. 52 0.

Eenten heraf er 70 Kr. 38 0.

Bil(((/. Nr. 1. Magister Jens v. Havens Kodicil af 1778. Art. 8.

Til et Stipendium Academicum legerer jeg en Kapital 1000 RdL, for

hvilke Et Tusinde Rigsdaler jeg vil formode, at Provst Hr. Friderich Christian

Thrane, Sognepræst til Humble paa Langeland, vil paatage sig at være

Ephorus, helst efterdi jeg vil først unde dem af hans Sønner, som opholde

sig ved Academiet og opføre sig flittig og skikkelige. Siden efter Hr. Provst

Thranes Død en vederhæftig Mand af mit Slægtskab, saasom Hr. Clemen

Muller eller en anden, som Hr. Provst Thrane kunde udnævne og befinde

vederhæftig, om Hr. Muller ej vilde være det, eller levere denne Capital til

den af Professorerne ved Academiet, som vilde give Renter deraf til en dygtig

og duelig Student, dog helst af min Familie, om nogen maatte anmelde sig,

og om samme kunde findes værdig til at nyde tillige et Stipendium at rejse

udenlands paa, saasom Stipendium Winstrupii-Resenianum, som jeg har nydt

Renten af i 4 Aar.

(Eforiprot.)

Nr. 2. Kons. Skr. af 15 Novbr. 1851 til Ministeriet for Kirke- og

Undervisningsvæsenet om Tilvejebringelsen af fundatsmæssige Bestemmelser

for V. Havens Legat.

Revisor, Kane. Bang havde i et Andragende til Ministeriet henstillet, om der ikke

maatte findes Anledning til at tage Bestemmelse, dels om, hvilke Kvalifikationer den til det

V. Ilavenske Legat Denominerede skal være i Besiddelse af, dels om. hvor længe han maa

vedblive at nyde det. Foranlediget herved begjærede Ministeriet en Erklæring af Konsistorium,

der i sin Svarskrivelse ytrede:

at der formentlig ikke er Anledning til at give nærmere Bestemmelser end

dem, der findes i Testators Disposition, sammenholdt med den almindelige

Universitetslovgivning. Det forekommer Konsistorium, at disse Bestemmelser

ere aldeles tilstrækkelige, og det ser ikke, hvad der skulde \andes ved nærmere

Bestemmelser, eller med hvilken Ret disse nu skulde tilføjes*).

Hermansens Legat.

(Eforiprot.)

(Professor, Dr. theol. Christen Hermansens og Hustru Edel Kirstine

Margrete Hermansen, født Sechers Legat.)

Univ. Aarb. f. 1883—84 S. 64—67.

Ved Testament af 27. Juni 1879 oprettede Professor, Dr. theol.

Christen Hermansen og Hustru Edel Kirstine Margrete

Hermansen, født Secher, et Legat for Enker efter Universitets-

lærere og for theologiske Studenter. Efterat begge Testatorerne vare

afgaaede ved Døden, den sidst afde i 1883, blev der af de i Boet

indsatte Exekutorer under 9. Nov. 1883 udarbejdet en Fundats, der

under 7. Febr. 1884 blev forsynet med kgl. Stadfæstelse. Ifølge denne

benævnes Legatet „Professor, Dr theol. Christen Hermansens og Hu-

*) Denne Anskuelse tiltraadte Ministeriet og meddelte under 2 Dec. 1851 Revisor Ind-

holdet af Konsistoriums Skrivelse. Lindes Medd. f. 1849—56 S. 804.

More magazines by this user
Similar magazines