Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

314

Bilag. Fundats af y. Nov. 1883, konf. 7. Febr. 1884.

I Henhold til Bestemmelse i det af Professor ved Kjøbenhavns Universitet,

Dr. theol. Christen Hermansen og Hustru Edel Kirstine Margrete

Hermansen, født Secher, d. 27. Juni 1879 oprettede Testanient, fastsætte

vi Undertegnede, Professor ved Kjøbenhavns Universitet, Dr. theol. F. K.

Nielsen og Højesteretsadvokat S. S. Nellemann, herved under Forbehold af

allerhøjeste Stadfæstelse, følgende

Fundats

for „Professor, Dr. theol. Christen Hermansens og Hustru Edel Kirstine Margrethe

Hermansen, født Sechers Legat" til Enker efter Universitetslærere og

til theologiske Studenter ved Kjøbenhavns Universitet.

1. Legatet, der er stiftet ved Professor, Dr. theol. Christen Hennansens

og Hustru Edel Kirstine Margrete Hermansen, født Sechers Testament af 27.

Juni 1879, bærer Navn af „Professor, Dr. theol. Christen Hermansens og Hustru

Edel Kirstine Margrete Hermansen, født Sechers Legat".

2. Legatkapitalen er 60 000 Kr. , der vil blive udlagt Legatet i Professor,

Dr. theol. C. Hermansens og Hustrues Dødsbo i følgende, paa 4V2

pCt. aarlig Rente lydende, Prioritets Obligationer med paaløbne Kenter fra d.

11. Juni 1883:

Pante obligation fra Gaardmand Ebbe Nielsen af Kasteløv af 9. Januar 1883,

tinglæst 17. s. M., paa 14 000 Kr.

Panteobligation fra Gaardejer Niels Thomas Petersen Bjerresgaard

af Eltang, af 9. Januar 1883, tinglæst d. 11. s. M., paa ... 15 000 —

Panteobligation fra Gaardejer Hans Larsen af Remkolde af 5.

Februar 1883, tinglæst d. 14. s. M., paa 16 000 —

Panteobligation fra Ole Nielsen af Kulby af 8. Juni 1883, tinglæst

21. s. M., paa 10 000 —

og Panteobligation fra samme af s. D., tinglæst s. D., paa 5 000 —

Obligationerne indleveres til Kjøbenhavns Overformynderi og blive beroende

der, saalænge der tilkommer de nedenfor nævnte Personer Kentenydelse

af dem Enhver af de udlagte Obligationer forsynes med Paa tegning om, hvem

der strax eller eventuelt skal nyde Henter af samme , og naar vedkommende

Kentenydere ere afgaaede ved Døden, udleveres de paagj æld ende Obligationer

til Konsistorium ved Kjøbenhavns Universitet.

3. Saalænge Obligationerne bero i Overformynderiet, forholdes der paa

følgende Maade med de af dem faldende Kenter, der, saalænge Kapitalen forrentes

med 4 V/2 pCt. p. a., ville udgjøre 2 700 Kr.

Til Frøken Caroline Frederikke Jessine Leemejer udbetales der

aa,rlig, saalænge hun lever, det hende ved Fundatorernes

Testament tillagte Legat 2 000 Kr.

Til Inspectør Jørgen Frederik Leemejer udbetales der

aarlig, saalænge han lever, af det ham ved Fundatorernes

Testament tillagte Legat paa 600 Kr.

et Beløb af 400 — 2 400 —

Af den Del af de aarlige Kenter, som overstiger 2 400 Kr.,

altsaa saalænge Kapitalen forrentes med 4^/2 pCt. p. a. og

samtlige Obligationer endnu bero i Overformynderiet 300 Kr.

aarlig, afholdes først det Overformynderiet tilkommende Gebyr for Administrationen

af Legatkapitalen, og endvidere det Overformynderiet tilkommende

Gebyr for Administrationen af de andre Kapitaler, som i Henhold til Fundatorernes

Testament indsættes i Overformynderiet, forsaavidt saadant Gebyr

ikke maatte kunne afholdes af Renterne af vedkommende Kapitaler uden at

berøve Rentenyderne noget af den dem af Fundatorerne tilsagte Renteindtægt.

Restbeløbet oplægges af Overformynderiet, og udbetales tilligemed paaløbne

Renter til Konsistorium ved Kjøbenhavns Universitet, naar samtlige Rentenydere

ere afgaaede ved Døden.

More magazines by this user
Similar magazines