Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

Bil(t(j. Nr. 1. Extrakt af det af cand. pliilos., Organist Hans Henrich Hobolt

i Varde under 21). Marts 1843 oprettede og den 7. Juli næstefter kongelig

konfirmerede Testament *)

318

2. Post: 3 værdige Studenter, som ere trængende og have bestaaet sig

godt ved Artium, nyde Renterne af 1500 Rdl. r. S. Hvert Aar vexles med

Uddelingen, saa at stedse 3 andre Subjekter nyde godt deraf. Dekanus ved

det filosofiske Fakultet afgjør til hvem Renterne skulle betales.

(Afskrift i Univ. Arkiv.)

Nr. 2. Kons. Skr. af 12. Maj 1847 til Eforus for Hobolts Legat,

hvorved meldes, at Legatet bliver at bortgive strax som det bliver ledigt,

umiddelbart efter hver Termin. Da det derhos ikke følger af Opretterens

Villie, at Legatet kun skulde kunne bortgives til Studenter , som

endnu ikke

havde tilbragt et Aar ved Universitetet, vil Legatets Uddeler have fri Raadighed

med Hensyn til Uddelingen af det Beløb, der nu henstaaer, uden nødvendig

at være bundet til dem, som have taget Artium i samme Aar, hvori Portionen

er faldet.

(Univ. Arkiv.)

Nr. 3. Kons. Skr. af 19. Juni 1847 til Eforus for Hobolts Legat —

i Anledning af, at denne havde foreslaaet, at det maatte blive bestemt, at

Legatets Renter kun udbetales en Gang aarlig til Legatets Eforus , nemlig i

hvert Aars 1 1 . Decbr. Termin , for da at udbetales til de 3 Studerende , som

Eforus blandt dem, der i samme Aars Efteraar have bestaaet Examen artium,

maatte finde mest værdige og egnede til at erholde Legatet — , hvorved meldes,

at Konsistorium i Henhold til sin Skrivelse af 12. Maj s. A. ikke finder Anledning

til at bifalde det fremsatte Eorslag, hvorimod de 3 Studenter, der

udnævnes umiddelbart efter Terminen, nyde Renten for den nys udløbne

Termin og den næst paafølgende o. s. fr.

Holbergs Legat.

(Univ. Arkiv.)

Hofmans Fund. I S. 244—46, Jansons Beskr. S. 22, Badens Univ. Journal f. 1791 S. 29—32

f 1796 S. 184, Engelstofts Annaler f. 1812 S. 195.

Ved Testament af 28. Dec. 1753 fastsatte Baron Ludvig Hol-

berg, at en Kapital af IGOOOEdl. skulde henlægges „til en fornemme

og skikkelig Jomfrues Udstyr, naar hun træder i Ægtestand". Betin-

gelserne for at blive indskrevet til Legatet ere, at Ansøgerinden er 15

Aar, dansk født o : født

i Danmark eller Norge, af danske eller norske

Forældre, paa begge eller idetmindste paa en af Siderne, at hendes

Herkomst er „fornemme og reputeerlig, om endskiønt den ei var saa

høi af Rang, og hun selv har levet tugtig og skikkelig, og haver et

ustraifeligt Navn og Rygte", samt , at hun ikke er saa formuende, at

hun beqvemmelig kan Udstyres af egne Midler". Hvert andet Aar

(i Aar med lige Aarstal), i Juni Termin, finder en Indskrivning til

Legatet Sted, saaledes at „to Aars Rente og Lidkomst af Capitalen

sammenlægges, paa det at hendes Udstyr kan blive desto tilstrække-

^) iselmers Aarb. f. 1845 S. 41.

More magazines by this user
Similar magazines