Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

320

om 2. Aar skulle forløbe inden enten af dem kom i Ægteskab, skal en

anden i deres Sted dog udstyres hvert andet Aar, efter denne Stiftelses

Indhold.

Og om det skulle hænde sig, at de alle 3*^^ i et Aar bleve forsynede,

og altsaa ikkun en af dem kunde straxen nyde det belovede, skal de andre

tvende , efter den Orden de ere indtegnede , saa visse og tilforladelige være

forsikkrede om , at nyde de paafølgende Aar deres Deel uvegerligen , at , om

de end og ved Døden skulle afgaae, efter at de vare komne i Ægtestand, og

førend deres Udstyr var dem betalt, skal deres efterlevende dog have fuldkommen

adgang og uimodsigelige E-ettighed til samme i deres Sted at nyde.

Min venlige Begiering er til Rector og Professores ved den Kongel. Universitet

her i Staden , at de ville paatage sig Curam for denne min Stiftelse , til den

Ende jeg endnu legerer en Capital af 1000. Rdlr. Danske Croner, hvoraf den

Aarlige Rente maatte antages som en liden Kiendelse for deres for denne

Stiftelse havende Omhue, hvorfor og Capitalen stedse bliver under deres Dis-

position. Dette allene eragtes for billigt, at om min Afdøde Broder eller

Søster skulle have efterladt sig giftefærdige Døttre , som er mig uvitterligt,

bør de, for det første til Udstyrets Nydelse af dette Legato, frem for andre,

være berettigede. Men for det øvrige overlades det til Rector og Professores,

efter dette mit Codicils Indhold, dertil at udnævne og indtegne lade dem, de

efter beste Skiønsomhed og ^;e>' plurima vota for Ret og Billigt eragter. Til

Bekræftelse under min Haand og Segl.

Datum Hafn. den 28. Decembr. 1753.

L, Holberg.

(L. S.)

(Hofmans Fund. I S. 244—46.)

Nr. 2. Concl. cons. af 16. Dec. 1786, hvorved besluttedes, at i Legati

Holbergiani Protocoll skulde indføres: 1. At ingen Indskrivning til dette

Legatum finder Sted, uden naar een eUer fleere af de 3 efter Fundatzen indskrevne

enten ere af Legato virkeligen udstyrede eUer døde før deres Ægte-

skab. 2. At intet Løfte paa dette Legatum forud maae gives. *)

(Acta cons.)

Nr. 3. Univ. og Skole-Direkt. Skr. af 6. Juli 1839 til Konsistorium

om Frugtbargj øreisen af Holbergs Udstyrslegats kontante Beholdning. **)

Ved Revisionen af Regnskabet for Holbergs Udstyrslegat bemærkede Revisor, at den

ifølge Fundatsen kun skal uddeles hvert andet Aar,

som halvaarb'ge Rente af dette Legat ,

ikke i denne lange Tid burde henligge ufrugtbringende, men at der for samme burde indkjøbes

kgl. Obligationer, og den derved vundne Indtægt tillægges Kapitalen , som paa denne

Maade igjen kunde opnaae den fundatsmæssige Størrelse, der var 18 000 Rdl. i Kroner. Dette

Forslag tiltraadte Kvæstor, Professor Bang, med den Ytring, at herimod alene kunde indvendes,

at dersom de kgl. Obligationer paa den Tid, de skulde realiseres, for at Udstyrspor-

tionerne kunde udbetales, vare faldne saa betydelig under Indkjøbsprisen, at de imidlertid indvundne

Renter ej dækkede Tabet, kunde Legatarierne derover beklage sig, hvilket Misforhold,

som sikkert yderst sjælden vilde indtræffe, imidlertid kunde undgaaes derved, at det bestemtes,

at naar et saadant Tab nogensinde maatte indtræde, samme blev at dække ved Hjælp af

den af de opsamlede Renter og Obligationernes til en anden Tid stedfundne midlertidige

Stigen akkumulerede Kapital. 1 Henhold hertil bestemte Direktionen,

at Renterne af det Holbergske Legat, forsaavidt de falde i Mellemtiderne

mellem deres fundatsmæssige Anvendelse som Udstyrsportioner, blive at gjøre

frugtbringende paa den foreslaaede Maade og mider de af Professor Bang

angivne Betingelser.

(Univ. Arkiv.)

Nr. 4. Kons. Skr. af 4. April 1840 til Universitetskvæsturen, hvorved

bifaldes, at Udstja'sportionerne af det Holbergske Udstj^rslegat udbetales med

*) Badens Univ. Journal f. 1796 S. 184.

**) Selmers Aarb. f. 1839 S. 103—4.