Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

321

det fiilde Rentebeløb af den Kapital, som Legatet har ved det paagjældende

Bienniums Begrundelse, men at derimod den i Bienniets Løb vundne Rentes

Rente lægges til Kapitalen, som da beregnes for det følgende Biennium med

dette Tillæg og saa fremdeles for de fremtidige Biennier, saa at derved Kapitalen

og Udstyrsportionerne komme til at voxe ved Siden af hinanden.

(Kvæsturens Arkiv.)

Nr. 5. Kons. Skr. af 1. Juni 1888 til Kvæstor, hvorved meddeles, —

efterat Konsistorium var blevet sat i Kundskab om, at Frøken X., der i Juni

1882 var blevet indskrevet til Holbergs Brudeudstyrslegat , ikke i den nær*

meste Tid vilde kunne indgaae Ægteskab — , at den Portion af bemeldte Legat,

som i den kommende Termin vilde være at udbetale til hende , saaledøs efter

Legatets Fundats bliver at udbetale til Fru Y. , der i Juni 1884 blev indskrevet

til Legatet og i Sommeren derefter indgik Ægteskab.

Holms Legat.

(Kvæsturens Arkiv*)

Jansons Beskr. S. 23, Badens Univ. Journal f. 1793 S. 19, Nyerups Efterr. S. 31 -32,

Engelstofts Annaler f. 1812 S 195—96, Scheels Koll. og Stip. S. 38—39.

Yed Gavebrev af 10. Okt. 1766 oprettede Professor og Dr. theoh

P. Holm et Legat paa 400 Edl. , hvis aarlige Renter skulle tilfalde

„2^^ duelige , skikkelige , flittige og fattige Studiosi Theologiæ" paa

Regensen , som

„i Examine Philosophico liave i det mindste erholdet

liaud illaudabilem". Udnævnelsen sker af Eforus, som skal være Pro-

fessor theologiæ primarius, naar han har Lejlighed dertil, og ellers en-

af de andre theologiske Professorer. Gavebrevet er iøvrigt affattet i

Overensstemmelse med Fundatsen for Stipendium domus regiæ, til

hvilken derfor her henvises.

Kapitalen udgjorde den 1. Jan. 1889 726 Kr. 56 0.

Af Renten oppebærer hver Stipendiat aarlig 14 Kr. 08 0.

Legatum Holmianum, Bilag

I Jesu Navn!

Gud til Ære, og til nogen hielp for fattige, duelige, gudfrygtige og flittige

unge Theologiske Studentere giver jeg underskrevne, som i min Ungdom omtrent

2'/2 Aar har haft sted i Collegio Uegio^ og siden paa 12*^ aar været

Fræpositus Communitatis Megiæ et Collegii Begii, og nu over 42 aar erfaret

Guds besynderlig'e Naadige Forsyn og Bistand herved Universitetet, som et

lidet Taknemmeligheds Tegn, fire hundrede Rigsdaler til et Stipendium for 2^*^

Studentere i liegentzen, efter denne Fimdatz; som ærbødigst recommendcres nu

værende og efterkommende Bectori Mcignifico og Samtlige Professorihiis Con-

sistoriaUbus^ og i sær det Theologiske Facilitet^ saavelsom dette Stipendii Eplioris

til stedsevarende i agttagelse, som følger:

1. Som jeg allereede for nogle Uger siden har anmodet Universitetets

Rentemester Hoyædle og Velbaarne H. FAatsY2^,'å.å. de Stampe^ om at lade sig

de 400 Rdlrs Udsættelse paa Rente blant Universitetets Capitaler være recommenderet,

mig og er lovet, at de næstkommende 11 JDecemhr. skulle vorde ud-

satte i et Pant, som Consistorium allerede haver eragtet antageligt; Saa leverer

jeg Pengene, nd^d^v åeimQ Fimdatz oi Consistorio er vorden adproheret^ udbedende

mig Perillnstris J)"i Quæstoris qidtering paa en Gjenpart af denne Fimdatz,

hvorefter bemeldte fire hundrede Rigsdaler stedse forbliver under samme gode

Universitetets Legater.

41

More magazines by this user
Similar magazines