Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

322

Forvaltning, som andre Universitetet Capitaler ere under efter den Kongx.

Allernaadigste nye forbedrede (Jfilrersitcts Fiinilntz^ og al tilborlig Omsorg

haves af samtlige Vedkommende for Cdpitalens stedsevarende Conservation^

samt Renternes rette Anvendelse.

2. Til at nyde dette Stipendium^ neml: de aarlige renter af Capitalen^

som og sted i liegentzen^ hvor de lige med andre Alumnis have logement, hielp

til brænde med vildere, antages 2'^'' duelige, skikkelige, flittige og fattige

Stiidiosi Theologiæ som i Examine Fhilosophico have i det mindste erholdet

haud illanduhilem, og om hvilke i henseende til deres inge>tia^ Lærdom Forhold

og Fliid haves god Forhaabning. De forste Stlpendiarii logere til viidere

i JRegcntzeUj hvor Plads falder; men naar leedigt bliver i No. 1. i Kirke-

Bygningens P**^ Grang, indflytter der først den eene (naar ey tillige for begge

falder leedig Plads) og siden den anden.

3. Paa det disse Stipendiarii desbedre kunde fortsætte deres Studeringer,

ønsker jeg og beder at de tillige maatte være Alumni Communitatis Ilegice,

og naar de ey forud have sted i Communitetet, og da for dem i Communitetei

ey strax var vacance, de da maatte antages der, saa snart det uden andres

Fornærmelse kunde skee. Og naar, og saa ofte, Ephorus Stipendii eller Fa-

cultas Theologica finder for megen Uleylighed ved dette ønskes opfyldelse,

forholdes dermed efter Befindende.

4. Stipendiarii skulle viide sig forpligtede at rette sig efter hvad den

kongl: AUernaadigste Universitetets Fundatz og Leges befale Alumnis^ og med

Fliid stræbe efter mueligst at forfremmes i sand Gudfrygtighed og Theologisk

Lærdom, samt med Tiden at opnaae al dennem muelig Dygtighed til Kirke-

eller Skole-Embeder, som de kunde vorde forfremmede til, vel og nytteligen

at betiene Gud til Ære, og Tilhørerne til Opbyggelse. De skulle og inden

2 aars Forløb sustinere Examen Theologiaim saaledes, at de i det mindste

fortiene og erholde Hånd illauddbilem. Sker det ikke, og Facultefet ey agter

dem lovligen undskyldte, da indeholdes Stipendium hos Ephorum, og gives

dem siden, om de dog inden et halvt Aar derefter præstere det meldte ; Have

de endda ikke præsteret det, og ey befindes noksom lovligen undskyldte, miste

de det indeholdte og deres sted i Begentzen og Stip>endio, hvilket alt de succederende

nyde.

5. Ellers nyder hver af dem i Tre Aar halvdelen af de faldende Renter,

som er 9 Rdlr: for hver om Aaret, saa længe Renterne ere 4^/2 pro C*^ , og

bliver meere eller mindre ligesom samtlige Universitetets Stipendiariorum Renter

stige eller falde. Stipendium annanie de hos Fphorum i Junio, naar Renterne

ere Ephoro tilstillede, og quitere i den dertil indrettede Bog, i hvilken og

Fundatzen indføres. Næstkommende Junii Maaned bekonie de et halvt Aars

Stipendium, men siden i hver Jw^w-Maaned for et helt Aar.

6. Saa længe jeg lever, og vil, udnævner jeg disse Stipendiarios^ og er

dette lidet Stipendii Ephorus. Siden beder jeg og haaber at hver Professor

Theologiæ Primårius paatager sig denne Ephorie, saa længe det er hans ley-

lighed, og ellers Professor Theologiæ secundus eller (juartiis. Da Stipendium er

saa lidet, saa udnævner hver Ephorus Stipendiarios, søgende ved hvert Val at

befordre dette Stipendii Øyemeed paa det bedste.

7. Dersom nogen Stipen diarius befindes enten at være forsømmelig i at

studere eller uskikkelig, og Epthorus skiønner, at det behøver for Facultetet at

anmeldes, da anmelder han det, og haver da Facultetet, efter befundne Omstændigheder,

at paaminde, eller mulctere, eller end aldeles at udelukke ham

fra de heneficiis som han har gjort sig uværdig til.

8. Om og enten Præ^wsitus Communitatis llcgiæ eller Theologus Inspector

i saa Maade have noget angaaende disse Stipendiarios at forestille for Facultetet

eller at i Agt tage, saa viidt de ere Alumni JRegii; Da forholdes med

dem som med andre Alumnis Begiis.

9. Naar denne Fundatz af Consistorio er vorden adprdberet, og Univer-

sitetets Rentemester haver modtaget de 400 Rdlr: og for dem quiteret, indføres