Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

324

at Qvæstor Universitatis Høyædle og Velbaame Hr. Etatsraad Stampe vil behage

herpaa for den liden Skærv at qvitere, samt at for disse nu Legato

Walchendorffiano tilhørende 228 Rdlr. stedse saavel af Consistorio sora af Qvæstore,

maa haves samme gode Omsorg, som for andre bemeldte Collegii

Capitaler haves bør. Gud lad stedse sin besynderlige Beskiærmelse og Velsignelse

være baade over det heele Universitet og over bemeldte Collegium.

Kiøbenhavn den 3^»e Septbr. 1760.

P. Holm.

(Valkendorfs Kollegiums Regnskabsprotokol.)

Jens Holst's Legat.

Univ. Aarb. f. 1882— b3 S. 117.

Ved Testament af 16. Sept. 1879 bestemte Grosserer Jens Holst,

at der i Overformynderiet skulde indsættes 2000 Kr. i en Kredit-

forenings Obligation, for at dennes Rente kunde dække Omkostningerne

ved Overformynderiets Administration af tvende Kapitaler, hver paa

25 000 Kr. , der ifølge Testamentet skulle være til Rentenydelse for

tvende navngivne Personer, saalænge disse ere i Live. Efter disses

Død skulle de 2000 Kr., med livad der er sparet af Eenter, af Over-

formynderiet udbetales til Universitetet. Efter den under 27. Nov. 1882

af Executores testamenti udfærdigede Fundats , der den 6. Dec. s. A.

ad mandatum blev forsynet med kgi. Stadfæstelse , uddeles aarlig af

Konsistorium en Portion paa 80 Kr. til en theologisk Student, dimit-

teret fra en jydsk Skole. Den mulig overskydende Een te oplægges

og Oplægskapitalen anvendes efter Konsistoriums Bestemmelse enten

til Oprettelse af en ny Portion eller til Forøgelse af den oprindelige.

Legatet bortgives for 3 Aar ad Gangen, men kan efter Udløbet af

denne Tid fornyes for 1 Aar. Tillæg til og Ændringer i Fundatsen

kan Konsistorium vedtage, under Forbehold af Ministeriets Stadfæstelse.

Legatet er endnu ikke traadt i Virksomhed.

Bilag. Fundats af 27 Novbr. 1882, konf. 6 Decbr. s. A. for Grosserer Jens

Holst's Legat for en fattig jysk theologisk Student.

Afdøde Grosserer Jens Holst har ved Testamente af 16 Septbr. 1879

bestemt, at der i Overformynderiet skal indsættes 2000 Kroner i en Creditforenings

Obligation for ved Renten af denne at dække Omkostningerne ved

Overformynderiets Administration af tvende Capitaler, hver paa 25 000 &.,

der ifølge Testamentet skulle indsættes til Rentenydelse, den ene for Testators

Helsøster, Marie Sdnderbek eller Krunderup, den anden for hans Helbroder,

Boghandler Christian Sønderbek, saa længe disse ere ilive. Efter

disses Død skulle de 2000 Kr. med hvad der er sparet af Renter, af Overformynderiet

udbetales til KjJbenhavns Universitet, saaledes at Renten i Fremtiden

skal udbetales til en fattig, jysk, theologisk Student med Flid og Evner,

I Henhold hertil have undertegnede Executores testamenti forfattet følgende

Fundats

1. Legatets Kapital bestaaer af en Creditforeningsobligation paa 2000 Kr.

Den bestyres af Kjøbenhavns Universitet efter de samme Regler som

Universitetets øvrige Legatmidler. En Eforus vælges af Konsistorium.

More magazines by this user
Similar magazines