Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

20

extraordiiiære Undorstøttelser paa 200 Kr., hver Gang for 1 Aar. Det

dertil hevilgede Beløb udgjør aarlig 1000 Kr. Disse Understøttelser

bevilges af Konsistorium, som forinden indhenter Fakulteternes Er-

klæringer.

Regi. 11. Fcbr. 1848 §§ 12, 14, Resol. 2. Fcbr. 1849.

r^. Uejseunåerstøttelscr i videnshahdigt Øjemed,

§ 36.

Rejseunderstøttelser i videnskabeligt Øjemed til yngre Videnskabsmænd

bevilges af et aarligt Beløb paa 6000 Kr. af Ministeriet efter

Konsistoriums Indstilling. Samtlige Ansøgninger tilstilles Ministeriet.

Naar Valget mellem Ansøgerne har været tvivlsomt, og der derom har

rejst sig Meningsulighed af nogen Betydning i Konsistorium, tilføjes

en nærmere Begrundelse af det fremsatte Forslag. Udbetalingen af

de bevilgede Understøttelser sker først, naar de Paagjældende have

gjort Anmeldelse om, at de staa i Begreb med at tiltræde Rejsen.

Portionernes Størrelse bestemmes i hvert enkelt Tilfælde. Førend

Konsistorium afgiver Indstillingen, indhentes Fakulteternes Erklæ-

ringer. Det er paalagt at afgive Indstillingen inden 1ste !Maj hvert

Aar, se foran § 18.

Fast ansatte Universitetslærere ere udelukkede. Understøttelsen

kan forbindes med andre Rejsestipendier og kan gives flere Gange.

UMskr. 26. Juli 1853 jfr. de aarlige Finanslove, UMskr. 9. Juli 1866.

UMskr. 31. Marts 1873

^. Understøttelser for unge Videnslcahsmænd.

§ 37.

Paa Finansloven bevilges aarlig 5 Stipendieportioner å 1000 Kr.

til Understøttelse for unge Videnskabsmænd. Portionerne bortgives

af Konsistorium. Berettigede til Nydelsen ere yngre ,

studerende

Videnskabsmænd, som have bevist deres D3''gtighed ved at tage

Doktorgraden eller opnaa Guldmedaille for Besvarelsen af Univer-

sitetets Prisspørgsmaal eller ved andre lignende Arbejder. Under

iøvrigt lige Betingelser ere Studerende, som i det paagjæ.ldende Tids-

rum holde private Forelæsninger og Øvelser, fortrinsberettigede. Disse

Stipendieportioner kunne ikke nydes sammen med J. L. Smiths Legat

for Viderekomne. De bortgives i hvert Aars September Maaned for

et Aar ad Gangen; dog kan Fornyelse finde Sted, dersom Nyderen

ved fortsatte videnskabelige Arbejder har gjort sig værdig dertil, men

ikke oftere end to Gange.

De aarlige Finanslove, Regi. Best, 18. Maj 1887.

More magazines by this user
Similar magazines