Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

326

(let ved Univ. Dir. Skr. 29. Maj 1838 fastsat, at der vilde være at til-

lægge Universitetsbibliotlieket Renten af 600 RdL, Underbibliothekaren

E enten af 200 Rdl. og Mandatarius Renten af 965 Rdl. Herefter god-

skrives der Universitets bibliothekets Konto i Universitetets Budget

(Udgiftspost 3 a) aarlig 46 Kr. 50 0., og Universitetet som Bidrag til

Underbibliothekarens Lønning (Indtægtspost 5) 15 Kr. 50 0. aarlig,

hvorhos der udbetales Eforus aarlig 74 Kr. 78 0.

Den Testator tilliørende Gaard paa Hjørnet af Gammeltorv og

Nørregade var skjænket „til tvende Professorum Residentzer"*. Dog

var det tilladt at sælge Gaarden med tilliggende Hus og derfor kjøbe

„tuende andre goede oc belejlige Residentzer" , der skulde gaa paa

Option efter „Academiæ statuta". Gaarden blev senere solgt for 6000

Rdl. For Kjøbesummen blev imidlertid ikke kjøbt nogen anden Gaard,

hvorimod Renten blev delt mellem 2 Professorer, som havde den ældste

Ret til at optere Residenser. Denne Kapital er nu ved Univ. Dir. Skr.

29. Maj 1838 blevet bestemt til 5860 Rdl. Renten heraf føres til Ind-

tægt paa Universitetets Budget (Indtægtspost 5) med 454 Kr. 14 0.

aarlig.

Af den skjænkede Kapital ere fremdeles 5000 Rdl. bestemte til

Rejsestipendium. Renten tildeles en „Pliilologiæ oc Theologiæ studiosum

til hans studerings fortsettelse oc ophold paa fremmede uni-

versiteter, huor Berømmelige Professores oc lærde Mend befindes".

Han skal „være fød af goede Erlige forældre, særdelis som kunde

hafue vel forschyldt af Academiet, Kircker oc Skoeler, oc hafue et

got Rygte for sin Gudfrygtighed, Ærlighed, Kydsklied, Fredsommelig-

hed, Ædruhed, tarvlighed oc flittighed, naar hånd til dette Stipendium

annames saa ocsaa siden sig saaledis anstille j alle ting, at hånd kand

være dygtig til at Tienne Gud j Academie Kircke eller Skoele". Han

skal afgive „een Revers, at huis hånd slaar sig fra Pliilologiæ oc Theo-

logiæ studio, til andet, eller j andre maader gjør sig uværdig til dette

Stipendium, hånd da schal være pligtig uden nogen forvending, at

ligge tilbage igien til een anden som denne fundatz vil efterkomme,

alle de penge, som hånd af dette Stipendio opbaaret hafuer". Medens

han opholder sig ved fremmede Universiteter, „bør han giøre saadanne

Specimina suæ diligentiæ et eruditionis , at Erfahris kand , hvorledis

hånd sin tid anlegger". Han kan nyde Stipendiet i 4 Aar paa fremmede

Universiteter; hvis han efter sin Hjemkomst ikke har opnaaet noget

Embede i „Academie, Kircke eller Skoele", kan han nyde det et Aar

endnu, men maa da fortsætte sine Studeringer ved Universitetet. Ved

kgl. Resol. 31. Okt 1818 er det ogsaa tilladt den, der kun har nydt

Legatet i 3 Aar, under de angivne Betingelser at nyde det 1 Aar

efter sin Hjemkomst; har han kun nydt det i 2 Aar paa Rejser^ kaii

More magazines by this user
Similar magazines