Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

327

han oppebære en Termins Renter efter Rejsens Ophør. Stipendiaten

udnævnes af Eforus, som efter Testamentet benævnes „Mandatarius

Hoppenerianus'^ *). Det er ogsaa denne tilladt, at han „efter goed

befindende oc af vigtig aarsag, maa deele dette Stipendium j tvende

Deele, oc lade tvende schickelige Personer huer sin Deel niude, Dog

at der med Dennem begge saa forhandles, saasom om een forschrefvet

staar". Mandatarius har efter Testamentet Beføjelse til at udnævne

sin Eftermand blandt Konsistoriums Medlemmer. Rejsestipendiets

Kapital er nu ved Univ. Dir. Skr. 29. Maj 1838 blevet bestemt til

6216 Rdl. 68 Sk. Den aarlige Rente heraf udgjør 498 Kr. 47 0.

Fremdeles ere 1000 Rdl. bestemte for syge Studenter. Renten

af denne Kapital skal „aarligen til fattige siuge oc Sengeliggendes

Studiosos anwendis, som hafuer got Rygte paa sig, oc til Deris be-

grafuelse efter deris stand, dersom de self slet Ingen Middeler sig

efterlader at begrafues for". Hvad der ikke bruges af Renten hertil,

uddeles til „andre fattige siuge oc Sengeliggende her j Byen". Man-

datarius foretager disse Uddelinger. Kapitalen er ved Univ. Dir. Skr.

29. Maj 1838 bestemt til 965 Rdl. — Testator havde derhos ved Kodicil

af 7. Juni 1675 skjænket 2 Kapitaler, hver paa 1000 Rdl., hvis Renter

af Mandatarius skulle uddeles til „Fattige Huus-Arme her udj Sta-

den" **). Disse Kapitaler ere ved den nævnte Skrivelse bestemte til

1930 Rdl. Den aarlige Rente af Kapitalerne til syge Studenter og

Husarme udgjør 224 Kr. 38 0.

Legatets samlede Kapitaler udgjorde d. 1. Jan. 1889 33903Kr. 25 0.

Den disponible Rente heraf 1313 Kr 76 0. fordeles efter det Fore-

gaaende paa følgende Maade:

Universitetsbibliotheket ....»., 46 Kr. 50 0.

Underbibliothekaren 15 — 50 —

Professorernes Husleje 454 — 14 —

Rejsestipendiet ,

. 498 — 46 —

Syge Studenter og Husarme 224 — 38 —

Mandatarius 74 — 78 —

1313 Kr. 76 0.

Nr. 1. Fundats for det Hopnerske Legat. Bilag.

VU Christian Den Femte aff Guds Naadc Konge til Danmarck oc Norge,

de Venders oc Gothers ; Hertug udj Slesvig, Holsten, Stormarn oc Dytmerschen,

Grefue udj Oldenborg oc Delmenhorst. Giore alle vitterligt, at eftersom

•) I lang Tid har det dog været Brug, at Konsistorium udnævner efter Mandatarii Ind*

stilling.

**) Med Hensyn til, at Konfirmationen deler disse Kapitaler lige mellem Kvæsthuset og

Universitetet, henvises til Badens Univ. Journal f. 1798 S. 17, hvoraf fremgaaer, at en

saadan Deling ikke har fundet Sted, formentlig fordi en Affindeise med Kvæsthuset

er blevet iværksat paa anden Maade.

More magazines by this user
Similar magazines