Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

328

hoes os allerunderdanigst ansoges oc Legieris voris allernaadigste conftrmation

paa efterschrefno forschrifuelse, liudendis ord efter andet som lolger.

I. / Jesu Wclsh/itcde N(tfn. Jeg Hans Hoppener /. Y. Licentiatus,

Letragtendis med ydmygsto Tacknemmeliglied Guds gode Velgierninger imod

mig, schiencker oc gifuer af et Gudelig forsæt, frj Villie og VelVjeraad Hue,

Gud til Ære, mit Fæderneland til Tienniste, det Kongelig Universitet^ Kiobenhafn,

00 dend studerende ungdom til Gafn oc Nytte, oc fattige til nogen und-

setning, dette efterfolgende af mine Midler, som Gud mig gifuet hafver.

1. Gifuer ieg til Academiet min Bibliothecam, som ieg med fliid samblet

hafuer, paa huilclien oc een Catalof/us lefueris, Oc schal samme BiUiotheca

settes paa et Lequem oc schickelig sted udj Skabe , som

med dorre laase oc

staaltraa schal være bewarede, oc være under een Professoris fuld custodiå

som ieg nu self nefner dertil , Neml : Doet: Matthiam Jacohæum , men efter

hannem bemelte Bihliotheearius nefnis af min Mandatario, som af liectore Acci-

dcniiæ oc Frofessoribiis dertil stadfestes. Fornefnte BiltUotheca schal ordinarie

trende gange om ugen, Mandag, Tiisdag oc Taarsdag, fra otte til EUufue slet

om Formiddagen vere oben for Professorihus , studiosis oc andre lærde Mend,

som det ville bruge , oc ellers om andre dage oc Timer , naar Bibliothecarius

hafuer leylighed til , der at være tilstede , Men

stedet udlaanes til huem det oc Være kand ,

aldelis ingen Bogger maa af

meget mindre forkommes eller

forblifue altid efter

Mens forbyttes , under huad schin det oc være kunde ,

Catagolum (sic !), uforrygt oc uforandret j alle maade, ^om. Bibliothecarius agter

dertil at svare om noget saadant scheede med hans Villie eller for hans forsommelse

schyld. Til fornefnte Bibliothecæ Conservation gifuer ieg Et Tusinde

oc Fem Rundrede Rixdaler, Huoraf forst schal tages oc min Mandedario

lefveris saa meget som fornoden gioris til stedetz oc Skabenis indrettelse , oc

til Ccdcdogum at lade Trycke: Det ofrige schal settes paa Rendte, oc af Rendten

aarligen gifues Bibliothecario Halftrediesindztiufge Rixdaler for hans umage,

tilsiufn oc opwartning paa ofvenschrefne tiider , Den

ofrige Rendte schal til

stedetz oc Skabenis vedligeholdelse anwendis af Bibliothecario, som Bectori oc

Professorihus derfor aarligen schal giore Regenschab, oc huis noget af Rendten

da kand ofverblifue, da maa det een fattig Sttidioso forundes, som Bibliothe-

carius kunde bruge til opvartning hoes sig paa Bibliotheca.

§ 2. Gifuer ieg Universitetet min gaard liggendis paa Hiornet af gammel

TorfF oc Norregade , med all sin Rette tilliggelse paa samme Norregade til

tvende Professoriim Besidentzer ^ oc schal det staa j Bectoris oc Professorum

macht med min Mandatarij Raad oc Samtocke at selge samme gaard med

tilligende Huus og derfor kiobe tuende andre goede oc beleylige Besidentzer»

Jmidlertid schuUe tvende Professores, Nemlig B: Matthias Jacobceus oc B:

Cosams Borncman ^ som ieg nu self dertil nefner, niude Leyen af gaarden oc

dendz tilliggelse , naar forst er aftaget , huis paa dendz nodvendige vedligeholdelse

anwendis, saa oc Jordschyld oc Grundschat, oc andet som paa den

kunde blifae lagt: Oc naar tuende Besidentzer for den som sagt er blifuer

kiobte, da schulle bemelte 2'^^ Professores dem niude, saa lenge de lefue oc

dem ville beholde: Men siden at gaa paa option efter Academice statuta^ oc

ellers baade nu oc da være under lige ret oc Vilkor som de Universitetets

Besidentzer: Huormed oc Universitetet kand forschaanis at gifue tuende Professoribus

Huusleye.

§ 3. Gifuer ieg til een Philologiæ oc Theologice studiosum Fem Tusinde

Rixdaler som schulle settis paa Rendte, oc Rendten hannem aarligen lefueris

til hans studerings fortsettelse oc ophold paa fremmede universiteter, huor

Berommelige Professores oc lærde Mend befindes. Oc schal samme Person

være fod af goede Erlige forældre , særdelis som kunde hafue vel forschyldt

af Academiet^ Kircker oc Skoeler, oc hafue et got Rygte for sin Gudfiygtighed,

Ærlighed, Kj^dskhed, Fredsommelighed, Ædruhed, tarvlighed oc flittighed, naar

hånd til dette Stipendium annaiTies saa ocsaa siden sig saaledis anstille j alle

ting, at hånd kand være dj'gtig til at Tienne Gud j Acadcniie Kircke eller

Skoele. Oc Jmidlertid hånd sig paa Fremmede Universiteter opholder, bor han

More magazines by this user
Similar magazines