Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

330

linder Ler/aii IToppefierlcwi Nafn paa aarlig Rendte Sex pro Cento til visse

Folck med Vederheftige Forlofuere eller paa anden goed forsickring, saasom

det kunde være deris eget, oc j alle ting med denne min indstif'tening saaledis

handle, som de for Gud j Himmelen ville ansvare, oc for alle Gudfrygtige oc

ærlige Mennischer være bekiendt: Forhaahendis ochsaa, at de efter den

brugelige Maneer med andre ChristeHge Legat/s j Universifetcf wille gifve for

dennem oc deris efterkommere j Aatdcniief min Mandatario een Bevers herpaa,

som altid herpaa kand blifue j hans Oc hans SuccessorKm giemme oc forwaring,

Men huis denne min velmeente Gafue, fundatz oc anordning schulle,

som dog Jngenlunde formodes, forschydes, misbruges, eller til andet henwendis,

da schal det staa min Mandatario frit fore , den til anden oc ChristeHg brug

at forordne , som

hånd agter for Gud at forsvare. Sluttet oc Skrefuet udj

Kiobenhafn den 15 Apr'dis Aar 1675. Dette at være min yderste Villie, be-

krefter ieg med min Haand oc signete. J. Hopncras. L, S.

II. / lesu Welsigncde Nafn. Jeg Hans Hopner 1. V. Licentiatus Erkiender,

at foruden huis ieg Allerede tilforn hafuer anordnet at være min

yderste Villie, som ieg j alle maader fuldbiurder, at det er oc min Villie oc

begiering til min Mandatariuiu Erasmum Vinding^ at hånd efter min dod, min

Jordefærd ville bestille, oc mine efterlatte Middelers disposition antage, saasom

her efter folger.

1. Skal efter min gields afbetalning, Begrafvelses bekostning, oc fornefnte

min yderste Villies cxcqvution af de ofverblefne Middeler udtages Eet

Tusinde Rixdaler, som schal settes paa Rendte, oc Rendten aarligen lefveris

da

til Hederlig oc Hoylærd Mand M: Peder Schifue Sogneprest udj Foiir j Jylland

for Kost, Klæder, underholdningen oc optugtelse til et fattig Pigebarn

ved Nafn Agnete, som hånd til sig taget hafr, oc huis Gud hannem bortkalder,

forend hun kom j Mandz værie , da schal den

underholder, niude Jligemaade aarligen fornefnte

som hende til sig tager oc

Rendte, Men huis vor Hen'e

hende før bortkalder ved døden , end hun kommer j Egteschab ,

schal

Capitcden være forfalden til Fattige Huus-Arme her udj Staden, oc Rendten

aarligen til dem uddeelis , Men

naar hun kommer j Mands værie , da schal

hende lefueris den halfue Capital, Fem Hundrede Rixdaler, oc dend anden

halfue deel schal tilfalde fornefnte Huusarme, at de Rendten af den niuder.

2. Skal ogsaa udtages af mine Middeler Et Tusinde Rixdaler, som oc

Schall settes paa Rendte, oc Rendten aarligen gifues til Clara Fiirstc som mig

min langvarige Siugdom flitteligen tient oc opwartet hafuer, saa lenge som

i

hun er ugift, Men huis hun endten døer eller kommer udj Egteschab, da

schal ocsaa denne Capital være fornefnte Huusarme tilfalden , at de Rendten

af den niuder.

3. Bemelte Clara Fdrste schal oc niude oc beholde huis giort oc ar-

beidet Sølf som efter min død findes.

4. Min Tienner Jørgen Frantzen schal gifues hans Resterende Løn

Tiufge Slettedaler, saaoc alle mine gange Klæder, oc desforuden een Sørge

Kledning, eller saa mange penge som den kand bekostes for.

5. Er det oc min Villie, at til min gode Ven Jacob Sidenhorg igiengifues

den obligation paa Hundrede Rixdaler som hånd mig schyldig er, som

schal udtages oc hannem igien lefveris , uden noget endten af Capitalen eller

Rendten at erlegge oc betale.

6. Hvis Reede penge endten j Guld eller Sølf efter mig findes, schal

til min begrafvelses omkostning anvendis men om nogle af samme penge kunde

blifue til ofvers, ofuer Begrafvelsens Bekostning, da schulle de strax til fattige

Huusarme uddeelis.

7. Naar alt dette som her, oc j mit yderste Villies instrument er schrefuet,

er udtaget, da huis noget ofverblifuer schal giøris j penge oc paa Rendte

udsettes til fattige Huusarme her j Staden. datu)n Kiøbeuhafn den 7 Junij

More magazines by this user
Similar magazines