Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

332

DHir. Rektor og Professorer tiltraadte Mening, at det nu l)ør have sit Forblivende

ved den af Konsistorium for omtrent 100 Aar siden foretcigne Disposition

over den Afdeling af Legatet — oprindelig 1500 Rdl., men jjaa den

Tid, Dispositionen skete, 1200 Rdl. — som var bestemt til Bibliothekaren og

Famulus ved det af Legator skjænkede, men senere atbrændte Bibliothek,

efter hvilken Disposition Renten af 600 Rdl. skulde tilfalde Universitetsbiblio-

theket, af 200 Rdl. Underbibliothekaren ved dette, og Renten af de øvrige

400 Rdlr. komme Legatets Mandatarius eller Eforus tilgode, saaledes at

sidstnævnte Kapital skulde suppleres til 1000 Rdl. — i hvilken sidste Henseende

Direktionen dog maa bemærke, at da den nys nævnte, i Aaret 1756

effektuerede Supplering, efter hvad der er oplyst, for en stor Del er sket ved

Hjælp af Overskud, som tilhørte de andre Afdelinger af Legatet, i Særdeleshed

Rejselegatet, er det kun i Betragtning af den lange Tid, der er forløbet,

og Mangelen af nøjagtige Oplysninger i denne Henseende, at denne Del af

Legatet endnu fremdeles kan være at beregne til 1000 Rdl. — men at Direktionen

iøvrigt maa anse det for rigtigst, at de Overskud, som i den

senere Tid ere indvundne for enkelte af Legatets Afdelinger, i Særdeleshed

Rejselegatet, ikke anvendes til at supplere de øvrige Afdelinger af samme,

der nu maatte mangle Noget i deres oprindelige Størrelse, men derimod alene

beregnes de Afdelinger tilgode, som de efter den strænge Ret tilkomme. I

Henhold hertil har Direktionen af Kvæstor*) forlangt nærmere Forslag til den

endelige Regalering af de Hopnerske Legaters enkelte Afdelinger.

Af de af Konsistorium i Skrivelse af 1 7 f. M. anførte Grunde vil Direktionen

derhos Intet have at erindre imod, at de Afdelinger af oftnævnte Le-

gater, der tilfalde Bibliotheket og Underbibliothekaren, eller anvendes til

Huslejeportioner for Professorerne, ligesom hidtil forblive under Bestyrelse af

vedkommende Eforus i Stedet for, saaledes som var foreslaaet, at udgaae af

Forbindelsen med Eforiet og henlægges under Kvæsturens umiddelbare Bestyrelse,

ligesom man og bifalder, at den lignende Bestemmelse, som ved

Direktionens Skrivelser af 14 Nov. og 9 Dec. f. A. blev givet med Hensyn

til visse Dele af det Fuirenske samt af R. Bartholins og A. Finckes Legater,

bortfalder.

(Univ. Arkiv.)

Nr. 4. Univ. og Skole-Direkt. Skr. af 10 April 1838 til Konsistorium,

hvorved i Fortsættelse af sammes Skrivelse af 20 Febr. s. A. bestemmes,

at de 15 Rdl., der hidtil have været udbetalte Universitetsbibliothekaren af

de Hopnerske Legatrenter, og som i Følge Direktionens oven nævnte Ski'ivelse

skulle for den nærværende Bibliothekars Embedstid udredes af Universitetets

Kasse, opføres under den til Extraudgifter normerede Sum af 2000 Rdl.

(Univ. Arkiv.)

Nr. 5. Univ. og Skole-Direkt. Skr. af 29 Maj 1838 til Konsistorium,

hvorved fastsættes, at der af de Hopnerske Legaters nuværende Kapital

16 736 Rdl. 68 Sk. tillægges følgende Beløb til de efternævnte enkelte Afdelinger:

1. Residenspengenes Kapital 5 860 Rdl., 2. Rejselegatet 6 216 Rdl.

68 Sk., 3. syge Studerende og in subsidium Husarme 965 Rdl. 4. Husarme

1 930 Rdl. 5. Universitetsbibliotheket 600 Rdl. (i. Famulus bibliothecæ 200

Rdl. /'. Mandatarius eller Eforus 965 Rdl, tilsammen 16 736 Rdl. 68 Sk.**)

(Univ. Arkiv.)

Nr. 6. Kgl. Resol. af 31 Okt. 1848, hvorved tillades, at den i Fundatsen

for de Hopnerske Legater ved Kjøbenhavns Universitet af 15 April

1675 § 3 indeholdte Bestemmelse om Rejsestipendiet, at Stipendiarius kan

vedblive at nyde samme i et Aar efter sin Hjemkomst, ogsaa maa anvendes

*) Efler Kvæstors Indstilling afgaves forslaget af Eforus, jfr. Univ. og Skole-Direkt. Skr.

29. Maj 1838.

*) Selmers Aarb. f. 1838 S. 122.

More magazines by this user
Similar magazines