Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

333

i det Tilfælde, at lian kun i 3 Aar har været fraværende, og at paa lige

Maade den Stipendiarius, der har været 2 Aar fraværende, maa kunne beholde

Stipendiet endnu i en Termin eller et halvt Aar efter sin Hjemkomst,

samt endelig, at i begge Tilfælde en liden Mangel i de falde 3 eller 2 Aar

ikke skal komme Stipendiarius til Skade, naar der iøvrigt er Grund til at

antage, at han har anvendt sin Tid vel, dog at den manglende Tid ikke maa

overstige ^/s af hele Rejsetiden*).

(Univ. Arkiv.)

Nr. 7. Kons. Skr. af 19 Jan. 1860 til Eforus for Hopners Legat,

hvorved meddeles — i Anledning af en Forespørgsel fra denne, om cand. theol.

V. Fausbøll, der, efter i Aug. Maaned 1858 at have tiltraadt en videnskabelig

Rejse til Udlandet, har oppebaaret det Hopnerske Rejsestipendium i Juni og

December 1859 samt Juni 1860, men er vendt tilbage fra sin Rejse i Udlandet

i August 1860, er berettiget til at oppebære Stipendiet for December

1860 — at da det af de Forhandlinger, der ere gaaede forud for den kgl.

Resol. 31 Okt. 1848, utvivlsomt fremgaaer, at der ved Anvendelsen af de i samme

indeholdte Bestemmelser i de Tilfælde, hvori Rejsestipendiet er blevet tildelt

Nogen, der allerede er paa en Udenlandsrejse, alene skal ses hen til, om den

Paagjældende har oppebaaret dette Stipendium paa Rejsen i det angivne Tidsrum,

ikke derimod paa Rejsens Varighed idethele, kan Kand. V. Fausbøll

ikke anses berettiget til at nyde Stipendiet for December Termin 1860.

(Univ. Arkiv.)

Nr. 8. Kons. Skr. af 27 Febr. 1880 til 1ste Revisionsdepartement

(foranlediget ved en Revisionsantegnelse til Regnskabet for det Hopnerske

Legat), hvori udtales, at det har fuldstændig Medhold i de gjældende Bestemmelser,

at et Beløb er blevet benyttet til Begravelseshjælp for en Student,

og ligeledes, at denne Hjælp af Eforus er blevet betragtet som fortrinsberettiget

i Forhold til de Understøttelser, der tildeles andre Trængende. Derimod

har Anvendelsen af et større Beløb til disse sidste Understøttelser end det

for Aaret disponible i og for sig ikke Hjemmel; men i Følge de særegne

Grunde, som af Eforus ere anførte, finder Konsistorium det ubilligt nu at

berøve disse Trængende den Understøttelse, de i en længere Aarrække have

oppebaaret, og som af dem sikkert betragtes som faste. For at skaffe formel

Hjemmel for denne Overskridelse har Konsistorium bemyndiget Eforus til at

udbetale de Beløb, som tidligere have været tillagte saadanne Trængende,

fremdeles som hidtil, selv om Legatets Udgifter for Aaret derved maatte

bringes til at overskride Indtægterne, og t dække Overskridelsen af det følgende

Aars Indtægt, hvorimod ved fremtidige Understøttelser af denne Art

det Fornødne bliver at iagttage, for at saadanne Overskridelser ikke skulle

finde Sted**).

Hurtigkarls Legater.

(Univ. Arkiv.)

Selmers akad. Tid. f. 1834 S. 250—57, Scheels Koll. og Stip. S. 90—92, Jur. Tidsskr.

XX. S. 157—164, Algreen-Ussings Reskr. Saml. under 2 Juni 1832.

Ved Testament af 13. Dec. 1821, konfirmeret d. 19. Dec. 1829,

skjænkede Etatsraad og Professor i Lovkyndighed ved Kjøbenhavns

Universitet Frederik Theodor Hurtigkarl sin efterladte Formue

*) Selmers Aarb. f. 1848 S. 7—8.

) Univ. Aarb. f. 1879—80 S. 917.

More magazines by this user
Similar magazines