Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

21

i. Understøttelser til syge Begensalumners Kur og Pleje,

§38.

Til syge Regensalumners Kur og Pleje, saavel paa Hospitaler

som udenfor de egentlige Hospitaler, anvendes et Beløb, som er an-

slaaet til GOO Kr. aarlig. Udbetalingen sker i Henhold til Eegens-

provstens Attestation.

Regi. 11. Febr. 1848 §§ 10 og 13, Resol. 8. Juli 1874, Finanslov 1881—82 og

Stip.bestyr. Skr. 5. April 1848 (Univ. Aarb. f. 1864-71 I S. 602 ff).

jf. Middelbare Understøttelser ved SelsJcahet VJiiladelpliia.

§39.

Til Selskabet Philadelphia, hvis Formaal er at understøtte træn-

gende Studerende til Fuldendelsen af deres Studier, ydes aarlig af

Kommunitetet en Understøttelse af 2000 Kr.

Lindes Medd. f. 1857—63 S. 588—89, Finanslovene f. 1863—64 og 1870—71.

A. licntefrie Laan til Studerende.

§ 40.

Stipendiebestyrelsen er bemyndiget til at bevilge Studerende,

som dertil findes kvalificerede, rentefrie Laan, ikke over 200 Kr. , til

deres Studeringers Fortsættelse, paa kortere eller længere Tid, mod

saadan Sikkerhed, som Kvæsturen, af hvem de stipulerede Afdrag

ville være at modtage eller indkræve, maatte finde antagelig. Det maa

i slige Tilfælde i Almindelighed anses tilstrækkeligt, at der for Laanet

stilles antagelig Selvskyldnerkaution. En stræng Iagttagelse af Lov-

givningens almindelige Forskrifter om Gjæld, der gjøres af Umyndige,

kan undlades i de Tilfælde, hvor saadant vilde medføre uforholds-

mæssig Bekostning eller Vidtløftighed. Disse Laan behandles som

andre Udlaan af Stiftelsens Midler, saaledes at naar Tab i et enkelt

Tilfælde er opstaaet for Stiftelsen af et saadant Udlaan, er sammes

Beløb blevet afskrevet paa den til Understøttelse for Studerende nor-

merede Sum. I et i den seneste Tid forekommet Tilfælde er et saadant

Tab imidlertid dækket af Kommunitetets extraordinære Udgiftskonto.

Det samlede Beløb af, hvad der ialt ved slige Udlaan paa engang

udestaaer af Stiftelsens Midler, maa ikke overstige 2000 Kr.

UDir. Skr. 16. Juli 1844, UMskr. 2. Novbr. 1849, UMskr. 9. April 1889.

More magazines by this user
Similar magazines