Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

337

gitte Rosseliin ved Døden afgaaer, skulle de 100''""'' Sølv, som have været

hende tillagte, anvendes til at forbedre Stipendiet, saa at enhver Portion forøges

med lO^-^^ii Sølv.

§ 4. Af de 10 Stipendiarii skulle G være Studiosi eller Candidati juris,

men de 4 øvrige vælges blandt de Studerende, som dyrke andre Videnskaber,

end Lovkyndigheden.

§ 5. Ephorus skal betimeligen bekjendtgjøre, hvormange Portioner der

til enhver af Aarets tvende Terminer vorde ledige. Han modtager Ansøgningerne

og indsender dem til Consistorium, som derefter vælger blandt de

Ansøgende efter de fleste Stemmer, og det saaledes, at om de juridiske

Pladsers Besættelse votere Professores juris først.

§ 6. For at nyde det ovenmeldte Stipendium udfordres, at Ansøgeren

har bedste Characteer til anden Examen, og at han tilveiebringer Attester

om Flid og roesværdigt sædeligt Forhold. Disse Attester indsender Ephorus

til Consistorium tilligemed Ansøgningerne, og bliver det ihenseende til Candidati

juris (hvilke idetmindste til den juridiske Examens theoretiske Prøve

skulle have bedste Characteer) i Særdeleshed at bemærke, at, forsaavidt deres

Flid og Fremgang ikke maatte være det juridiske Facultet bekjendt af lærde

Arbeider, maae de ved paalidelige Mænds Vidnesbyrd godtgjøre, at de vel

anvende deres Tid. At Candidati juris ere antagne som Volontairer i et

kongeligt Collegium, skal, naar de ingen Gage nyde, ikke udelukke dem fra

at erholde Stipendiet.

§ 7. Naar hos flere Ansøgere de i § 6 fastsatte Betingelser i lige Grad

ere tilstede, bør den meest Trængende foretrækkes

§ 8. Den, som erholder Stipendiet, vedbliver at nyde det i 3 Aar, forudsat,

at han ved hvert Aars Udløb for Ephorus fremlægger Beviser for, at

han med Iver har fortsat sit Studium. Dersom Nogen ikke tilveiebringer

saadanne Beviser eller udenfor de lovbestemte Ferier forlader Universitetet

uden Ephori Tilladelse, da skal Ephorus andrage det for Consistorium, som

er berettiget til enten at fratage Vedkommende Stipendiet eller at lade det

indeholde indtil videre.

§ 9. Naar de to Fjerdedele, hvoraf Johanne Christine Willumsen ifølge

Testamentet nyder Renten, saalænge hun lever, ved hendes dødelige Afgang

stilles til Universitetets Disposition, skal af den halve Deel af Renterne op-

rettes et Reisestipendium for en Candidatus juris. Dette Stipendium nydes i

2 Aar, men da det maa antages at være gavnligt, at Stipendiarius, efterat

have stadigen tilbragt det første Aar ved et fremmedt Universitet, anvender

det andet til Reiser, og derfor i dette Aar behøver en større Understøttelse,

skal Stipendiet kun bortgives hvert 3^^^^ Aar, med mindre dette Stipendium

formedelst Stipendiarii Død eller fundation s stridige Forhold tidligere skulde

vorde ledigt.

Med dette Stipendium bliver derfor at forholde paa følgende Maade:

Naar eet Aars Renter ere forfaldne, skal i samme Aars December Termin

Stipendiet bortgives, og Stipendiarius nyder da for det følgende Aar, hvori

han tiltræder sin Reise , de fra forrige Aar henstaaende Renter , hvorimod

han i Reisens andet Aar erholder saavel de Renter, der falde i dette,

som dem, der ere faldne i Reisens første Aar. Naar dette Bienniam er udløbet,

bortgives Stipendiet ikke paa ny førend efter et Aars Forløb, og

anvendes da dette Hvileaars Renter paa ovenanførte Maade til Bedste for en

ny Stipendiarius. Dette Reisestipendium bortgives af Consistorium efter

Forslag fra det juridiske Facultet, med hvem Stipendiarius har at raadføre

sig om Planen for hans Reise, ligesom han ogsaa jevnligen til Facultetet bør

gjøre Indberetning om hans Studiers Fremgang.

§ 10. Af den anden Halvdeel af Renterne af de i § 9 ommeldte tvende

Fjerdeparter af den Afdødes Formue, skal aarligen anvendes 200 Rbd. Sølv,

til at afhjelpe værdige Studerendes Nød, som ved uforudseete ulykkelige Tilfælde,

saasom : Sygdom, Paarørendes Dødsfald eller lignende Omstændigheder,

maatte trænge til øieblikkelig Understøttelse. Consistorium bestemmer i

ethvert Tilfælde Understøttelsens Størrelse, efterat Ephorus behørigen

^^

har

Universitetets Legater,

More magazines by this user
Similar magazines