Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

.3dO

Nr. 10. Kons. Skr. d' 0. Nov. 1889 til Et'orus for Estrups Lfigat —

i Anledning af en Forespørgsel fra denne med Hensyn til den for dette

Legat gjældende Bestemmelse, at Vedkommende for at opnaae Legatet skal

have første Karakter til Examen pliilologico-philosophicum, den tidligere anden

Examen, hvorvidt den hidtil i Praxis fulgte Regel, efter denne Examens

Ophør at kræve første Karakter ved den nuværende filosofiske Examen, er

tilstrækkelig, eller om der tillige skal kræves første Karakter ved Afgangsexamen

— hvori udtales, at Konsistorium anser det for rigtigst, at der fremdeles

forholdes efter den hidtil fulgte Praxis.

Høms Legat.

Univ. Aarb. f. 1876—77 S. 109—110.

(Univ. Arkiv.)

Ved Testament af 27. Marts 1874 og Kodicil af 13. Juli* s. A.

bestemte Partikulier C. P. C. Høm, at der efter hans Død skulde op-

rettes et Legat paa 'zOOO Kr. til Fordel for Kjøbenhavns Universitet

og under Bestyrelse af Professor Eostgardianus Efter den af Konsi-

storium forfattede Fundats af 27. Juni 1877, konf. 12. Juli s. A., bort-

gives Legatets Eente, naar denne udgjør mindst 200 Kr. aarlig, til en

yngre Videnskabsmand, der har taget Magisterkonferens i Historie

eller Skoleembedsexamen med Historie som Hovedfag, og som derhos

allerede har præsteret et selvstændigt Arbejde i Historie, helst Fædre-

landshistorie , af videnskabelig Karakter. Understøttelsen gives af

Professores ordinarii i det filosofiske Fakultet for 2 Aar, men kan paa

ny for et lignende Tidsrum tildeles den samme Person, naar dertil

findes Grund. Professor Rostgardianus er Legatets Eforus.

Legatkapitalens Rente, der — da de Legatet tilhørende 4V2 pCt.

Obligationer i Kreditkassen for Landejendomme ere blevne konver-

terede til 4 pCt. Obligationer — nu ikke udgjør 200 Kr., oplægges

foreløbig, indtil Kapitalen har naaet en saadan Størrelse, at dens

aarlige Rente, med Fradrag af Administrationsgebyr, udgjør 200 Kr.

Legatkapitalen udgjorde d. 1. Jan. 1889 5049 Kr. 43 0.

Bilag. Nr. 1. Fundats af 27. Juni 1877, konf. 12. JuH s. A., for C. P. C. Høms

Legat til Fremme af det historiske Studium ved Kjøbenhavns Universitet.

Vi Rektor og Professorer ved Kjøbenhavns Universitet gjøre vitterligt:

Afdøde Partikuher C. P. C. Høm har ved Testamente af 27. Marts 1874 samt

Kodicil af 13. Juli s. A. bestemt, at der efter hans Død skulde oprettes et

Legat paa 2000 Rdl. til Fordel for Kjøbenhavns Universitet og under Bestyrelse

af Professor Rostgardianus, hvilket Legats Rente aarlig af Professores

ordinarii i det filosofiske Fakultet skulde tildeles en yngre Videnskabsmand,

som havde taget Magisterkonferents i Historie ved Universitetet, og som havde

præsteret et selvstændigt Arbejde i Historie, helst Fædrelandshistorie, af

videnskabelig Karakter. Ved Repartitionen blev der, efter forlods Aflioldelse

af Arveafgiften 7 ^'o, til bemeldte Legat ikkun udlagt 3780 Kr. kontant;

men da Finantsministeriet har fritaget Legatet for den ved Forordn. 12. September

1792 jvfr. Lov li). Februar 18fil paabudne 6 ^/o Arveafgift, og da

Legatets Kapital end videre er forøget med den ved dens midlertidige Ind-

\.

More magazines by this user
Similar magazines