Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

. 'JxL.

311

sættelse i Kjøbenhavns Sparekasse indvundne Rente, udgjør den fulde Legatkapital

herefter for Tiden 4 045 Kr. 10 0. Efter Samraad med Executor

testamenti Vexelmægler Wrisberg, samt Professor Rostgardianus Paludan-

Miiller har Konsistorium forfattet følgende Fundats:

1. Legatet bestyres som en for sig bestaaende, selvstændig Formue,

men for øvrigt paa samme Maade som Kjøbenhavns Universitets øvrige Legatmidler.

Legatkapitalen er for Tiden anlagt i 4V2 °/o Østifternes Kreditkasse

Obligationer for Landejendomme. Professor Rostgardianus er Legatets

Eforus.

2. Legatets Virksomhed tager sin Begyndelse, naar den aarlige Rente

ved Oplæg er bragt op til et Beløb af mindst 200 Kr. Understøttelse af

Legatet kan fra denne Tid søges af yngre Videnskabsmænd, der have taget

Magisterkonferents i Historie ved Kjøbenhavns Universitet, og som derhos

allerede have præsteret et selvstændigt Arbejde i Historie, helst Fædrelandshistorie,

af videnskabelig Karakter.

3. Understøttelsen bortgives med det Beløb, som Legatets Rente ud-

gjør, efter Fradrag af Administrationsgebyret til Universitetets Kasse, af

Professores ordinarii i det filosofiske Fakultet til den Ansøger, der findes

mest værdig. Legatet bortgives for 2 Aar, men kan paa ny for et lignende

Tidsrum tildeles den samme Person, naar dertil findes Grund.

4. Under Forbehold af Regeringens Stadfæstelse kan Konsistorium efter

Indstilling fra Professor Rostgardianus vedtage Tillæg til og Ændringer i

denne Fundats.

(Kvæsturens Arkiv.)

Nr. 2. Underv. Min. Skr. af 3l.Dec. 1885, hvorved bifaldes, at der i

Henhold til Fundatsen for Høms Legat § 4 føjes følgende Bestemmelse til

Fundatsen:

Candidati magisterii, som have bestaaet den ved Adg. 25. Okt. 1883

indførte Skoleembedsexamen med Historie som Skolefag, blive ved Bortgivelsen

af liegatet at anse som lige berettigede med de i Fundatsens § 2 nævnte

Kandidater, der have taget Magisterkonferens*).

Nr. 3. Kons. Skr. af 31. Marts 1887 til Kvæstor, hvorved meddeles,

foranlediget ved, at de Høms Legat tilhørende 4^/2 pCt. Obligationer i

Kreditkassen for Landejendomme i Østifterne, efter at være opsagte til Ind-

frielse, ere blevne ombyttede med 4 pCt. Obligationer i samme Kasse — at

Legatets aarlige Renter blive at oplægge, indtil Kapitalen har naaet en saadan

Størrelse, at dens aarlige Rentebeløb, med Fradrag af Administrationsgebyr,

udgjør 200 Kr.

Ingestrup-Lunds Legat.

(Kvæsturens Arkiv.)

Selmers akad. Tid. f. 1834 S. 259—61, Univ. Aarb. f. 1871—73 S. 119.

Ved gj ensidigt Testament af 29. Jan. 1834 bestemte Sognepræst

Frederik Michael Lund og Hustru Ane Lund, født Inge-

strup, at en Kapital af 7000 Rdl. efter deres Død skulde tilfalde

Kjøbenhavns Universitet til Oprettelse af et Stipendium under Navn

af det Ingestrup-Lundske, dog saaledes, at tvende i Testamentet navn-

*) Univ. Aarb. f. 1885— 8G S. 91.

More magazines by this user
Similar magazines